dyżur wakacyjny

Terminarz rekrutacji na dyżur wakacyjny
w roku szkolnym 2023/2024

1. 18.03-22.03 - składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny przez rodziców dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 140 ;

2. 02.04.-05.04 - składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny przez rodziców dzieci z innych przedszkoli, w godzinach 8.00 - 15.00  w sekretariacie przedszkola;

3. 12.04 - lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

4. 22.04 - 25.04 podpisanie dokumentu potwierdzenie woli korzystania z Samorządowego Przedszkola nr 140 przez rodziców dzieci z innych przedszkoli

Harmonogram przerw wakacyjnych w przedszkolach 2023/2024

 

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Samorządowym Przedszkolu nr 140 w Krakowie
w roku szkolnym 2023/2024

 

 1. Na dyżur wakacyjny organizowany przez Przedszkole mogą zapisać się tylko dzieci uczęszczające  do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
 2. Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
 3. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się grupy o liczbie dzieci nie przekraczającej 25, chyba ze prawo stanowić będzie inaczej.
 4. Zasady rekrutacji:
 1. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie;
 2. Dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie dzielnicy VIII;
 3. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Samorządowego Przedszkola nr 140;
 4. Dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Krakowa;
 5. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola decyduje Dyrektor.
 6. Samorządowe Przedszkole nr 140 w Krakowie w roku szkolnym 2023/2024 pełni dyżur wakacyjny 
  w dniach 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024.
 7. Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny
 8. Złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (Załącznik nr 1) w sekretariacie Przedszkola w wyznaczonym terminie, Potwierdzenie woli korzystania z Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie( Załącznik nr 2);
 9. Przestrzeganie zasad dotyczących opłat za korzystanie z usług Przedszkola;  
 10. Przestrzeganie obowiązujących w Przedszkolu: Statutu, Procedur i Regulaminów;
 11. Przestrzegania zasad przyprowadzania dzieci w czasie niezakłócającym prowadzenia zajęć z dziećmi  i wydawania posiłków, tj. do godziny 8.30 i po godzinie 14.30;
 12.  Wniesienia opłat za korzystanie z usług Przedszkola (opłaty za pobyt) w wyznaczonym terminie.
 13. Rodzic ma obowiązek poinformowania Dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca najpóźniej do 21.06.2024 r.
 14. Jeśli dziecko będzie odbierane przez osoby inne niż rodzice/opiekunowie prawni, podczas podpisywania  Potwierdzenia woli, należy załączyć Upoważnienie innych osób do odbioru dziecka z Przedszkola w trakcie dyżuru wakacyjnego (Załącznik nr 3).
 15. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, osoby upoważnione do tego, mają prawo prosić osoby odbierające dziecko o okazanie dokumentu tożsamości.