REKRUTACJA

Szanowni Rodzice

 

    Informujemy, że od dnia 22.04.2024 do 07.05.2024 należy złożyć
w sekretariacie przedszkola potwierdzenie woli korzystania
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Obowiązek ten dotyczy Rodziców dzieci nowo przyjętych jak również już uczęszczających do naszego przedszkola.

Niezłożenie dokumentu w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.

Druki są dostępne w szatni przedszkola lub do pobrania tutaj

Prosimy o czytelne uzupełnianie danych.

 

Rekrutacja do Samorządowych Przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach można składać  w dniach 1 – 29 marca 2024 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 – 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. do godz. 23.59 natomiast wnioski w formie papierowej można składać w przedszkolach/ szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/ szkoły.

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2024/25 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/formico-public).

  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

  3. Rodzice mają prawo wskazać we Wniosku o przyjęcie dowolną liczbę przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.

  4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").

  5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/formico-public).

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 29 marca 2024 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Ponadto Wniosek o przyjęcie można podpisać i złożyć również w formie elektronicznej za pomocą Profilu Zaufanego.

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie - do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru (wskazując w nim dowolną liczbę wybranych przedszkoli/szkół).

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2021 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
od 1 września 2024 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

Rodziców dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne składających wniosek o przyjęcie do tzw. oddziału „0" („zerówki”) w szkole podstawowej prosimy o wskazanie również (na dalszych priorytetach) przedszkola. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nieuruchomienia oddziału „0" (np. z powodu zbyt małej liczby chętnych).

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci oświadczenia trwa od 22 kwietnia do 7 maja 2024 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania tym terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Potwierdzenia można dokonać osobiście w przedszkolu/szkole w godzinach ustalonych przez dyrektora jak również za pośrednictwem konta utworzonego w serwisie rekrutacyjnym Formico.

Uwaga:

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji tutaj

 

 

 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

 

1.Informujemy, że z dniem 1 września 2023r. wchodzi w życie Uchwała  nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ( Dz.Urz. Woj. 2023.4729 z dnia 6 lipca 2023r.)

 

2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki, poza godzinami bezpłatnymi ustala się opłatę w wysokości 1.30 zł.

 

3. Godziny bezpłatne w przedszkolu 8- 13

 

4. Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2023 wynosi 10 zł.