REKRUTACJA

 

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola/ Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krakowie na rok szkolny 2023/2024

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole140/wniosekoprzyjeciedosamorzadowgoprzedszkolaoddzialuprzedszkolnegowszkolepodstawowej.pdf

Terminarz

Data

Zdarzenie

od 20.02.2023
do 28.02.2023

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora. 

od 01.03.2023
do 31.03.2023

 

Przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora.
 

Elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03.2023 od godz. 8:00 do 31.03.2023 do godz. 16:00. 

od 01.03.2023
do 05.04.2023

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

21.04.2023
godz. 9:00 

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

21.04.2023
od godz. 9:00

Wysłanie wiadomości e-mail do rodziców. 
Wiadomość otrzymają rodzice, którzy podali we wniosku adres poczty elektronicznej.

od 24.04.2023
do 09.05.2023

Potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora.

10.05.2023
godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc
Listy przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca

od 25.05.2023
do 05.05.2023

Rekrutacja uzupełniająca - prowadzona jest w sposób tradycyjny.
Składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej bez możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny. 

od 25.06.2023
do 06.06.2023

Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

21.06.2023
godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych.

od 22.06.2023
do 29.06.2023

Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora.

30.06.2023

godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc. 
Listy przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w przedszkolach/szkołach podstawowych. 

 

 

 

Informujemy, że w naszym przedszkolu mamy 4 wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023.
Serdecznie zapraszamy do zapisów.

 

W dniach od 25.04 do 05.05.2022 proszę potwierdzić wolę przyjęcia na przyszły rok szkolny.  Druki są dostępne w przedszkolu. 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji -  kliknij tutaj

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-26 lutego 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).
2. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
3. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").

TERMINARZ REKRUTACJI:

· 01.03-31.03 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
· do 01.04 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
· 22.04  Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
· 25.04-06.05 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.
· 09.05 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


ZASADY REKRUTACJI

I. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2022 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie - do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół - spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej szkole, który/która jako pierwszy/ pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2019 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola trwa od 26 kwietnia do 6 maja 2022 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu


Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 18 – 28 luty 2023 Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych mogą również brać udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci posiadające orzeczenie, które nie wezmą udziału w rekrutacji będą kierowane do oddziałów integracyjnych przez Wydział Edukacji UMK na wniosek rodziców.

Uwaga:

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

IV. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

Uwaga:

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

 

1.Informujemy, że z dniem 1 września 2023r. wchodzi w życie Uchwała  nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ( Dz.Urz. Woj. 2023.4729 z dnia 6 lipca 2023r.)

 

2. Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki, poza godzinami bezpłatnymi ustala się opłatę w wysokości 1.30 zł.

 

3. Godziny bezpłatne w przedszkolu 8- 13

 

4. Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2023 wynosi 10 zł.