DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Samorządowe Przedszkole nr 140 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie

Samorządowe Przedszkole nr 140 w Krakowie (w skrócie P140):

Telefon: +48 122661002
E-mail:
p140@mjo.krakow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Słomiana 8, 30-316 Kraków

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Wyłączenia:
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Rak, adres poczty elektronicznej: p140@mjo.krakow.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać 7 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie
 2. Dzwonek do przedszkola jest zamieszczony po lewej stronie drzwi wejściowych.
 3. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, itp.
 4. Budynek jest dwupoziomowy - brak jest windy, aby wejśc na piętro należy pokonać kilkadziesiąt stopni, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 5. W odległości 15m znajduje się parking miejski z wydzielonymi miejscami dla osoby niepełnosprawnej.
 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Raport o stanie dostępności 2021