PROCEDURY COVID 19

                             
Procedury organizacji pobytu dzieci w
Samorządowym Przedszkolu nr 140 w Krakowie
w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19.
 
Postanowienia ogólne .
 
1. Procedury organizacji pobytu dzieci na terenie Samorządowego Przedszkola nr 140 zwanego dalej Przedszkolem zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020 r.
2.Procedury obowiązują pracowników przedszkola , rodziców dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.
3.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich stosowania.
4.Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola i podpisanie zobowiązania do ich stosowania, oraz podpisania zgody na specjalne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz oświadczeń o zagrożeniach . 
5.W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń, Przedszkole będzie przyjmowało dzieci w godzinach 6.30-16.30.
6.Wszysy pracownicy przedszkola zostaną przeszkoleni i zapoznani z opracowanymi procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania .
 

Procedura oceny warunków zdrowotnych dzieci przyjmowanych do przedszkola.
 
1. Do przedszkola mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną ,przeziębienie, kaszel ,katar , rodzice powinni każdorazowo powiadomić o stanie zdrowia dziecka
2. Rodzice dzieci z alergiami, chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością zobowiązani są dostarczyć zgodę lekarza specjalisty na powrót dziecka do przedszkola.
3. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe ,rodzice zobowiązani są do składania oświadczeń ,że w rodzinie i najbliższym otoczeniu dziecka nie ma osób przebywających w kwarantannie i izolacji.
4. Rodzice zobowiązani są do wyrażania zgody na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola ,oraz w ciągu dnia w razie wystąpienia objawów choroby . W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka powyżej 37,5 stopni C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
5. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu Izolatorium, obowiązkiem Rodziców będzie niezwłoczne odebrania dziecka z przedszkola.
6. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, Rodzice zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie z Przedszkolem.
 
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 
1. Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie w godzinach od 6:30 do 8:30 odbierane w godzinach od 15 do 16:30 .
2. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi przedszkola z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
3 .Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przedsionka i szatni przedszkola i jej funkcjonalność jako ciąg komunikacyjny dla pracowników przedszkola,  czworo rodziców może wejśc z dzieckiem do pomieszczeń przedszkolnych. Jeżeli nie ma konieczności wchodzenia z dzieckiem dziecko przekazujemy do Pań z obsługi. a pobyt ograniczamy do minimum. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na sale przedszkolne.
4. Rodzice przed drzwiami przedszkola powinni zdezynfekować ręce zanim nacisną przycisk domofonu, dzwonek, klamkę .
5.Po zasygnalizowaniu chęci wprowadzenia dziecka do przedszkola , Rodzice oczekują na otwarcie, po czym wpuszczają dziecko do przedsionka przedszkola , gdzie odbiera go pracownik przedszkola .
6.Rodzice oczekują na wykonanie pomiaru temperatury dziecka , po jej pozytywnym wyniku dziecko zostaje przeprowadzone do szatni, w razie podwyższonej temperatury dziecko zostaje oddane z powrotem pod opiekę rodzica .
7. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą pod opiekę przedszkola przed procedurą pomiaru temperatury.
8. Przed wejściem na salę dzieci będą nie zwłocznie kierowane do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.
9. W oczekiwaniu na wprowadzenie dziecka do przedszkola rodzice zachowują między sobą bezpieczną odległość 1,5 metra.
10. Rodzice po zdezynfekowaniu rąk za pośrednictwem domofonu zgłaszają dyżurującemu pracownikowi chęć odebrania dziecka i oczekują na wyprowadzenie dziecka z przedszkola. Ewentualne wejście do przedszkola przy zachowaniu zasady, że czworo rodziców może przebywać w szatni.
11. Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców lub innego zdrowego, pełnoletniego domownika (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób przebywających w kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, przeziębionych, chorych.
12 .Po odebraniu dziecka z przedszkola należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola , niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenie przyległym do przedszkola i wspólne zabawy dzieci.
13. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek oraz żadnych rzeczy z domu, poza niezbędnymi ubraniami , jak również nie wynoszą z przedszkola żadnych przedmiotów. Nie ma możliwości przynoszenia i wynoszenia produktów spożywczych.
14. Rodzice zaopatrują dzieci w pudełko kredek podpisanych, z którego dziecko będzie korzystać indywidualnie, dzieci nie mają możliwości wynoszenia rysunków z przedszkola.
 
Procedura przebywania dzieci na terenie przedszkola.
 
1. Po pozytywnym przejściu procedury pomiaru temperatury ciała i umyciu rąk, dzieci zostają odprowadzone do sali .
2.W sali nie może przebywać więcej niż 25 dzieci , nauczyciel i pracownik obsługi..
3 .Dzieci i opiekunowie zostają  przypisani do tych samych grup, w ciągu dnia w miare mozliwości organizacyjnych przedszkola. W godzinach porannych i po godzinie 16:00 dopuszczalne jest łączenie grup.
4. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw w wyznaczonych strefach przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów, a sprzęt wykorzystywany przez dzieci jest systematycznie dezynfekowany.
5. Z pomieszczeń zostają usunięte dywany ,zabawki i przedmioty , których nie można wyprać i odkażać , jeżeli do zajęć będą wykorzystywane dodatkowe pomoce i przybory np. sportowe należy je dokładnie umyć i zdezynfekować.
6. Ze względu na konieczność dezynfekowania zabawek po każdym ich użyciu przez dziecko, liczba zabawek do dyspozycji dzieci zostanie zdecydowanie ograniczona.
7. Pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę a wszystkie przedmioty i powierzchnie będą dezynfekowane przed i po zakończeniu zajęć i kilkakrotnie w ciągu dnia .
8. W przypadku organizowania odpoczynku , leżaki powinny zostać zdezynfekowane.
9. Wyjścia do ogrodu będą odbywały się według określonego harmonogramu , grupy dzieci mogą bawić się w wydzielonych strefach , nauczyciele prowadzą nadzór na dziećmi aby dzieci nie kontaktowały się między sobą zarówno w szatni jak i w ogrodzie.
10. W tym roku kalendarzowym nie będą organizowane wyjścia i wycieczki poza teren przedszkola.
11. W przedszkolu do końca roku szkolnego będą organizowane żadne zajęcia dodatkowe z udziałem osób trzecich z zachowaniem reżimu sanitarnego.
12. Nauczyciele kilkakrotnie w ciągu dnia informują dzieci o konieczności wielokrotnego mycia rąk w ciągu dnia zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i egzekwują ten obowiązek .
13. Nauczyciele i pracownicy obsługi stosują środki ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek oraz są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego 1,5 metra między sobą i w miarę możliwości od dzieci.
14. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice zostaną powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

Procedura współpracy z Rodzicami .
 
1 .Rodzice są zobowiązani do ścisłej współpracy z przedszkolem w szczególności w zakresie przestrzegania procedur i monitorowania stanu zdrowia dziecka.
2. Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych bez żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną.
3. Udzielanie rzetelnej informacji w postaci złożonych oświadczeń o braku kontaktu z osobami przebywającymi w kwarantannie i izolacji i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji.
4. Ograniczenie osób upoważnionych do odbioru dzieci zgodnie z obowiązującą procedurą.
5 .Przekaznie do przedszkola aktualnych numerów telefonów kontaktowych i zapewnienie możliwości szybkiego kontaktu z pracownikami przedszkola.
6 .Kontaktowanie się z pracownikami przedszkola przez domofon, telefon lub mailowo. W wyjątkowych sytuacjach osobiście.

Procedura korzystania z żywienia w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
 
1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie Przedszkola.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny, zasady szczegółowego organizowania żywienia określa odrębna procedura.
3. Pracownicy kuchni są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur higieny produkcji żywienia w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
4.Pracownicy kuchni nie mają możliwości kontaktowania się z innymi pracownikami, korzystają z odrębnego wejścia , szatni ,toalety i ściśle przestrzegają zasad przebywania pracowników na terenie przedszkola.
5. Dzieci pozostające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez cały dzień, przed przystąpieniem do posiłku dokładnie myją ręce zgodnie z zaleceniami GIS.
6. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi środkami dezynfekującymi zgodnie z procedurą dezynfekcji .
7. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługowy , naczynia i posiłki dostarczane są do drzwi sali przez wyznaczonego pracownika obsługi .
8. Transport gotowych posiłków odbywa się z kuchni za pomocą wózka transportowego przekazywanego personelowi pod drzwi do sali i odbierane w ten sam sposób .
9. Potrawy są nakładane na talerz na sali przez pracownika obsługi, po skończonym posiłku ta sama osoba opróżnia talerze z resztek i wystawia wózek za drzwi .
10. Posiłki wydawane są w ściśle określonych godzinach .
11. Po całkowitym zakończeniu wydawania posiłków naczynia stołowe przekazywane są do zmywalni naczyń stołowych, poprzez składowanie ich w wyznaczonym miejscu i odbierany przez personel kuchenny.
12. Naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni i wyparzane.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka.
 
1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia gdzie pozostaje pod opieką pracownika obsługi .
3. Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności ,wzmocnić środki ochron osobistej ( maska , przyłbica , fartuch ochronny , zachowanie dystansu 1,5 metrowego od dziecka, po wyjściu z pomieszczenia dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce. Maseczkę i rękawiczki zapakować do worka i wyrzucić , fartuch zdezynfekować i zmienić ubranie .
4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
5. Dyrektor natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola.
6. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola.
7. W przypadku stwierdzonego zakażenia Covid-19, Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną.
 
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika.
 
1.Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzemi pierwszego kontaktu.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy.
3. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
5. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie Przedszkola .
6. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem , należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia
1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 140
Renata Rak