BIEDRONKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

CZERWIEC- BIEDRONKI

 

      1.Dzień Dziecka

- rozwijanie umiejętności językowych

- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej

- doskonalenie sprawności manualnej

- rozwijanie myślenia matematycznego

- kształtowanie postawy tolerancji dla wszystkich

- kształtowanie umiejętności układania rytmów

 

2.Wakacje tuż tuż

 

- usprawnianie funkcjonowania narządów mowy

- kształtowanie poczucia rytmu

- wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznego podróżowania

- rozwijanie logicznego myślenia w trakcie zabawy

- kształtowanie sprawności fizycznej

 

3. Kolory lata

 

-rozwijanie kreatywności doskonalenie sprawności manualnej

- rozwijanie ekspresji ruchowej

- poszerzenie doznań sensorycznych

- kształtowanie sprawności fizycznej

 

4. Do widzenia , przedszkole

 

- kształtowanie umiejętności układania rytmu dwu-trzyelementowego

- doskonalenie sprawności manualnej

- kształtowanie sprawności fizycznej

- rozwijanie myślenia matematycznego

 

 

            

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MAJ

 

KTO TY JESTEŚ

- rozwijanie postawy patriotycznej

- rozwijanie logicznego myślenia i doskonalenia sprawności manualnej

- kształtowanie poczucia rytmu

- rozwijanie myślenia matematycznego

- kształtowanie sprawności fizycznej

 

JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

- rozwijanie umiejętności językowych

- rozwijanie pojęcia matematycznego, operowanie pojęciami gruba-cienka

- uwrażliwienie na zmianę tempa

- rozwijanie kreatywności plastycznej

- kształtowanie rozumienia i stosowania pojęć wysoko nisko, małe-duże

 

NA ŁĄCE

-rozwijanie orientacji w przestrzeni

- doskonalenie sprawności manualnej

-kształtowanie poczucia rytmu

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- rozwijanie percepcji wzrokowej

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy i kontynuowania rozpoczętego rytmu

 

MAMA I TATA

- rozwijanie umiejętności językowych

- kształtowanie wartości dotyczącej miłości do najbliższych

-poszerzenie doznań sensorycznych

- doskonalenie sprawności manualnej

- rozwijanie pamięci słuchowej

-rozwijanie umiejętności prezentowania się przez najbliższymi

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 

KWIECIEŃ 2024

Tematy kompleksowe:

 1. Na wsi
 2. Praca rolnika
 3. Chronimy środowisko
 4. Kto Ty jesteś?

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
 • Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
 • Rozumienie wagi pracy rolnika.
 • Wdrażanie do rozumienia legend dotyczących Polski.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

 

  Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

MARZEC 2024

Tematy kompleksowe:

 1. Oznaki wiosny
 2. Wszystko rośnie
 3. Pracowita wiosna
 4. Święta wielkanocne

 

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Kształtowania poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych – poznanie zwyczajów wielkanocnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE- luty

BIEDRONKI

 1. Karnawał

- kształtowanie poczucia rytmu

- rozwijanie myślenia logicznego

- kształtowanie logicznego myślenia

- kształtowanie inwencji twórczej dzieci

- kształtowaniesprawności fizycznej

 

 1. Nasze ulubione baśnie

- kształcenie umiejętności językowych

- rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi

- kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła

- kształtowanie umiejętności opowiadania treści obrazka

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

 

 1. Dawno temu

           - kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

           - rozwijanie myślenia matematycznego poprzez układanie rytmów

            -kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego

            - budzenie ciekawości poznawczej

           - doskonalenie sprawności manualnej

           - rozwijanie umiejętności językowych

 

       4. Kiedy patrzę w niebo

          - rozwijanie umiejętności językowych

         -  kształtowanie sprawności manualnej dziecka

         - rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

         - rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi

         - rozwijanie umiejętności językowych

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE- STYCZEŃ

BIEDRONKI

 1. Skok w nowy rok

- kształtowanie sprawności językowej

- kształtowanie samodzielności podczas wkładania ubrań wierzchnich

- budzenie ciekawości poznawczej

- kształtowanie logicznego myślenia

- kształtowanie inwencji twórczej dzieci

- kształtowanie sprawności fizycznej

 

 1. Wszędzie biało

- kształcenie umiejętności językowych

- rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi

- kształtowanie umiejętności dzielenia się zabawkami

- kształtowanie umiejętności liczenia

- poszerzenie doznań sensorycznych

 

 1. Babcia i Dziadek

           - kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

           - kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

            -kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego

            - kształtowanie wrażliwości sensorycznej

           - kształtowanie poczucia rytmu

           - rozwijanie logicznego myślenia

 

       4. Zimowe zabawy

          - wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy

         -  kształtowanie sprawności manualnej dziecka

         - rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

         - rozwijanie słownika dzieci

         - rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne GRUDZIEŃ 2023

 

Tematy kompleksowe:

 1. Świąteczne pocztówki

-kształtowanie sprawności językowej,

-kształcenie wrażliwości sensorycznej;

-rozwijanie koncentracji uwagi i myślenia;

-budzenie zaciekawienia środowiskiem społecznym;

-rozwijanie motoryki małej ręki.

 

 1. Zwierzęta zimą

-rozwijanie wrażliwości oraz empatii;

-kształtowanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym;

-doskonalenie percepcji wzrokowej;

-uwrażliwianie na potrzeby zwierząt;

-rozwijanie sprawnościmanualnej;

-rozwijanie słownika czynnego.

 

 1. Spotkanie przy wigilijnym stole

-kształtowanie poczucia rytmu;

-rozwijanie logicznego myślenia’

-poznawanie wigilijnych potraw oraz zwyczajów świątecznych;

-czerpanie radości z przygotowań do świąt;

-rozwijanie orientacji przestrzennej.

 

 1. Świąteczne zwyczaje

-kształtowanie koncentracji uwagi;

-rozwijanie motoryki małej;

-tworzenie ciepłej atmosfery;

-ćwiczeni e sprawności grafomotorycznej;

-kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych

 
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LISTOPAD
 
 

Tematy kompleksowe:

1.Na starej fotografii
-wskazywanie i podawanie nazw członków rodziny;
-rozwijanie percepcji słuchowej;
-rozwijanie samodzielności i ciekawości poznawczej;
-kształtowanie poczucia rytmu;
-doskonalenie motoryki ma łej i dużej.
2. Jesienna muzyka
-rozwijanie poczucia rytmu;
-doskonalenie s łownika czynnego;
-rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi;
-kształtowanie umiejętności recytatorskich;
-doskonalenie umiejętności matematycznych.
3. Mali artyści
-rozwijanie doznań sensorycznych;
-rozwijanie logicznego myślenia;
-kształtowanie wyobraźni twórczej;
-wdrażanie do nawiązywania relacji opartych na uprzejmości i pomocy;
-kształcenie szybkości, sprawności.
4. Ciepło i miło
- poznawanie różnego rodzaju odzieży wierzchniej;
-rozwijanie samodzielności i samoobsługi;
-kształtowanie poczucia rytmu;
-nauka prawidłowego zakładania butów;
-rozwijanie słownictwa i artykulacji.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK

 

1.W zdrowym ciele zdrowy duch

- wzbogacenie doznań sensorycznych

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- kształtowanie poczucia rytmu

- rozpoznawanie i podawanie nazw warzyw i owoców

- kształcenie logicznego myślenia

- wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej

 

2. Jesienią w parku

- rozwijanie słownika czynnego- podawanie nazw i rozpoznawanie kolorów

-rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu

-pokazywanie i podawanie nazw materiału przyrodniczego: orzechy, kasztany, żołędzie, liście

- wskazywanie i podawanie nazw  elementów związanych z tematem parku

- kształcenie uwagi dowolnej

 

3. Jesienią w lesie

- rozwijanie słownika dzieci: rozwijanie percepcji wzrokowej

- rozwijanie koordynacji uwagi

- rozpoznawanie dźwięków, reagowanie na sygnały dźwiękowe

-kształtowanie umiejętności wokalnych

- kształtowanie sprawności fizycznej

 

4. Przygotowanie do zimy

- pokazywanie i podawanie figur geometrycznych

- kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym

- kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt

- kształtowanie umiejętności przeliczania

- kształtowanie słownika dzieci

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE- WRZESIEŃ
BIEDRONKI

1. W przedszkolu
-budzenie zainteresowania salą przedszkolną
- kształtowanie zainteresowania drugą osobą- nauczycielką
- zachęcanie do samodzielności podczas czynności samoobsługowych i porządkowych
- rozpoznawanie sygnału dźwiękowego oznaczającego zbiórkę
-wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie
-kształtowanie umiejętności pojęć: duży , mały , i posługiwania się nimi
-podawanie nazwy i rozpoznawania koła
2. Moja miejscowość
- rozwijanie słownika dziecka o pojęcia związane z domem
- rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych w zabawach klockami
- rozwijanie umiejętności wokalnych i rytmicznych
- rozwijanie słownika dzieci o pojęcia związanie z miejskim ruchem drogowym
- rozwijanie percepcji słuchowej
-wzmacnianie mięśni rąk i nóg podczas zabaw gimnastycznych
3. Ja, ty i środowisko
- rozpoznawanie i podawanie nazw podstawowych części ciała
- rozwijanie wrażliwości dotykowej podczas zabaw sensorycznych
- przygotowanie dzieci do wyrażania emocji w zabawach parateatralnych
- rozpoznawanie, pokazywanie i podawanie nazw podstawowych części ciała
- przygotowanie do posługiwania się pojęciami oznaczającymi położenie przedmiotów w
przestrzeni
4. Dary jesieni
- podawanie nazw i rozpoznawanie wybranych owoców
- kształtowanie sprawności manualnej dziecka, czerpania radości z zabaw z całą grupą
- rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
- rozwijanie logicznego myślenia- klasyfikowanie wg dwóch cech
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- wdrażanie do samodzielności podczas czynności higienicznych i porządkowych