WIEWIÓRKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA PAŹDZIERNIK

JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE.

-nazywamy i opisujemy owoce, uczymy się dzielić słowa na sylaby

-zapoznajemy się z pojęciem sad

-poznajemy gatunki drzew rosnące w sadzie

-poznajemy znaczenie i wpływ  spożywania owoców na człowieka

-usprawniamy narządy mowy podczas gryzienia i żucia twardych pokarmów

-ćwiczymy sprawność dłoni poprzez zabawy plastyczne

-uważnie słuchamy tekstów wierszy, opowiadań i odpowiadamy na zadane pytania

-uczymy się i doskonalimy wykonywanie działań matematycznych na konkretach

-układamy historyjki obrazkowe, przewidujemy skutki naszych działań

-doskonalimy sprawność ruchową poprzez  skoki obunóż i naprzemiennie

-przestrzegamy zasad obowiązujących podczas zabawy

MAŁY CZŁOWIEK CZY TEŻ DUŻY, DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY

- uświadamiamy sobie o istnieniu  więzi międzyludzkich takich jak przyjaźń i koleżeństwo

- poznajemy podstawowe zasady moralne, jakie należy respektować w relacjach z innymi

- uczymy się  komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

-uczymy się nawiązywać życzliwy kontaktów z innymi

- dostrzegamy znaczenie tolerancji w relacjach między ludźmi

- potrafimy otwarcie mówić o swoich pragnieniach i potrzebach

-uwrażliwiamy dzieci, że inni mają takie same potrzeby, jak ja; uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, wypowiedzi podczas zajęć

-uczymy się uważnie słuchać utworów czytanych ,oceniamy postępowanie bohaterów

-przestrzegamy zasad ustalonych w kontrakcie grupowym

- utrwalamy poprawne posługiwanie się pojęciami ; na, pod, obok, między, nad

 

WITAMINY, HOP! DO BRZUSZKA, I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA.

-rozpoznajemy i  nazywamy warzywa, wyróżniamy ich części jadalne

-zapoznajemy się z przepisami kulinarnymi z warzyw, zapamiętujemy poszczególne etapy przygotowania

-nabieramy przekonania o potrzebie jedzenia potraw z warzyw

-poznajemy piramidę zdrowego żywienia

-rozwiązujemy i układamy zagadki słowne dotyczące warzyw

-wykorzystujemy warzywa do prac plastycznych

-doskonalimy orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała

-zdobywamy doświadczenia sprzyjające doskonaleniu sprawności umysłowych; spostrzegania, porównywania, segregowania, przeliczania

-bogacimy kącik przyrody ,zbieramy jesienne skarby, gromadzimy warzywa i owoce do zajęć dydaktycznych

-uczymy się i doskonalimy cięcie nożyczkami

LAS SZUMI JESIENIĄ JUŻ ROBI SIĘ SENNIE.

-poznajemy ptaki odlatujące na zimę z Polski i zimujące w naszym kraju

-określamy miejsca, gdzie zimują zwierzęta

-kształcimy słuch w zabawach –rozpoznajemy głosy zwierząt

-poznajemy wygląd lasu, oraz roślinność ,określamy zasady zachowania się w lesie

-tworzymy makietę lasu ze zgromadzonych okazów roślinnych

-doskonalimy umiejętność  przeliczania w dostępnym zakresie

-rozwijamy słuch poprzez zabawy muzyczne, doskonalimy poczucie rytmu ,śpiewamy piosenki , układamy akompaniament muzyczny ,gramy na instrumentach

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA WRZESIEŃ


Wakacyjny minął czas, przedszkole wita nas!!!
• Poznajemy nowych kolegów i koleżanki w obrębie grupy, utrwalamy znajomość imion
• Poznajemy nową salę, łazienkę;
• Przypominamy sobie zasady panujące w grupie, przedszkolu;
• Doskonalimy umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i z Nauczycielami;
• Utrwalamy znajomość znaczka w szatni, łazience;
• Uczymy się wzajemnie sobie pomagać w różnych sytuacjach, stwarzamy atmosferę dobrego samopoczucia;
• Tworzymy miłą atmosferę sprzyjającą budowaniu zaufania do Nauczycieli i kolegów;
• Kształtujemy świadomość własnego „Ja” oraz orientacji przestrzennej. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
• Przypominamy zasady gwarantujące bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;
• Poszerzamy wiedzę i słownictwo z zakresu zasad ruchu drogowego;
• Doskonalimy analizę słuchową, wyodrębniamy i rozróżniamy dźwięki z otoczenia;
• Kształtujemy nawyk przestrzegania zasad ruchu drogowego i wybrane znaki drogowe;
• Poznajemy słowa i melodię piosenki „Dzieci i światła”;
• Uczymy się spacerować w parze z koleżanka, kolegą;
• Wykonujemy makietę ulic, zgodnie współdziałamy ze sobą;
• utrwalamy znajomość figur geometrycznych; koło, kwadrat, trójkąt.

Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie
• Kształtujemy podstawowe nawyki higieniczne i kulturalne oraz zasady zachowania w łazience;
• Słuchamy opowiadań , wierszy związanych z realizowana tematyką, oceniamy zachowanie bohaterów;
• Tworzymy warunki do polisensorycznego poznawania świata, zabawy badawcze;
• Wypowiadamy się na tematy dotyczące zdrowia;
• Wspieramy dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć
• Uczymy się piosenki grupowej
Krasnal Hałabała – nasz przyjaciel
• Słuchamy opowiadań o przygodach Krasnala Hałabały. razem z Krasnalem witamy nową porę
roku – Jesień.
• Uczymy się hymnu naszego przedszkola.
• Bierzemy udział w Święcie Krasnala Hałabały i prezentujemy piosenkę grupową.
• Bierzemy udział w grach i zabawach terenowych w ogrodzie przedszkolnym.
• Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w ogrodzie i nieoddalania się od nauczyciela.
• Bawimy się w zabawy naśladowcze przy muzyce.
• W dalszym ciągu kształtujemy nawyki samoobsługowe w łazience, przy stole.