LEŚNE DUSZKI

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC W GRUPIE IV

1.PRAWA DZIECKA

-poznajemy prawa i obowiązki dzieci

-zdobywamy wiadomości dotyczące życia dzieci z innych kontynentów

-dostrzegamy różnice i podobieństwa w wyglądzie dzieci z różnych stron świata

-określamy swoje cechy i zainteresowania

-integrujemy się z rówieśnikami

-ćwiczymy koncentrację wzrokową, ruchową oraz słuchową

-kształtujemy motorykę małą

-uczestniczymy w zabawach dydaktycznych w grach utrwalających znajomość litery ,,h’’

-ćwiczymy orientację przestrzenną

2.W PODRÓŻ WYRUSZAMY

-rozwijamy ciekawość świata

-poszerzamy wiedzę na temat ludzi  zamieszkujących Amerykę Północną

-poznajemy największe miasta i zabytki Ameryki

-interesujemy się fauną i florą Ameryki

-przeglądamy ,książki, albumy i czasopisma związane z tematem

-ćwiczymy odtwarzanie rytmów

- szacujemy używając zwrotów ,,więcej’’, ,,mniej’’, ,,tyle samo’’

3.TAJEMNICE PRZYRODY

-interesujemy się przyrodą

-dostrzegamy charakterystyczne cechy różnych miejsc

-wiemy co to znaczy, że niektóre rośliny są pod ochroną

-wiemy, że należy dbać o środowisko

- określamy cechy wody

-rozumiemy, że należy dbać o zbiorniki wodne

-rozwijamy myślenie przyczynowo –skutkowe

4.WAKACJE TUŻ-TUŻ

-poznajemy zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji

- wiemy, jak należy się zachować w różnych sytuacjach i miejscach

- odgadujemy zagadki słowne, rozwiązujemy rebusy związane z tematyką zajęć

-tworzymy prace plastyczne z użyciem różnych materiałów

-dostrzegamy znaczenie umiejętności czytania i pisania w życiu codziennym

-rozpoznajemy i nazywamy litery

-bierzemy aktywny udział w zabawach badawczych z wykorzystaniem wody, wyciągamy wnioski

-przeliczamy na konkretach ,określamy wynik

-ćwiczymy orientację w przestrzeni podczas zabaw terenowych

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MAJ

WIOSNA W PEŁNI
Zdobywamy informację na temat roślin i zwierząt żyjących w wybranych środowiskach;
Dostrzegamy pozytywny wpływ niektórych zwierząt na środowisko;
Sadzimy nasiona kwiatów w kąciku przyrody;
Systematycznie obserwujemy wzrost kwiatów, opisujemy, porównujemy, wyciągamy
wnioski;
Dostrzegamy etapy rozwoju roślin; roślin kwiatowych i cebulowych, drzew owocowych;
Rozpoznajemy i nazywamy wiosenne kwiaty, drzewa, krzewy;
Poznajemy etapy rozwoju niektórych zwierząt: żaby, motyla, ptaków;
Podejmujemy próby pogodzenia się z porażką, czy przegraną podczas gier i zabaw;
Uczestniczymy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
Doskonalimy motorykę małą, podczas tworzenia prac plastycznych i konstrukcyjnych.
RODZINA TO SKARB
Rozwijamy zainteresowanie historią własnej rodziny, poznajemy stopnie pokrewieństwa
pomiędzy członkami rodziny, kształtujemy poczucie przynależności do rodziny;
Wzmacniamy więzi rodzinne, uczymy się empatii, wrażliwości, chęci pomocy innym;
Uczymy się rozpoznawać stany emocjonalne innych osób, przedstawiamy emocje
w różnych formach ekspresji;
Doskonalimy umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei, i nieprzeszkadzania
innym podczas wypowiedzi;
Wzbogacamy słownik czynny i bierny, związany z tematyką tygodnia;
Doskonalimy umiejętność liczenia w zakresie „10” i więcej;
Staramy się estetycznie wykonywać prace plastyczne, zwracamy uwagę na planowanie
rysunku na całej powierzchni kartki, sprzątamy po skończonej pracy;
Bierzemy udział w zabawach kształtujących umiejętność rozpoznawania liter, odczytujemy
sylaby, proste wyrazy;
Kształtujemy umiejętność nakrywania do stołu, sprzątania po posiłku.
JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM
Tworzymy kącik patriotyczny, przypominamy symbole narodowe;
Poznajemy nazwiska wybitnych Polaków oraz ich dokonań np. F.Chopin, M.Kopernik,
S.Wyspiański ;
Uczymy się słuchać innych, dostrzegamy i szanujemy różnice między ludźmi,;
Odczuwamy dumę z przynależności społecznej do rodziny, grupy przedszkolnej,
mieszkańców Polski;
Poszerzamy wiedzę i zainteresowanie krajami Unii Europejskiej;
Poznajemy i odtwarzamy układy taneczne z wybranych krajów Europy oraz innych
regionów świata;
Zwracamy uwagę na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym
otoczeniu;
Zachowujemy się stosownie do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, liczenie się
z uczuciami i potrzebami innych;
Kształtujemy aktywną postawę podczas zajęć: stawiamy pytania, udzielamy odpowiedzi,
podążamy za tokiem rozmowy;
Uczestniczymy w budowaniu dłuższych wypowiedzi na temat własnych zainteresowań,
obejrzanych filmach, wystawach, zgodnie z przerabiana tematyką;
Porządkujemy przedmioty według długości malejącej lub wzrastającej ze stosowaniem
określeń stopniujących;
Prawidłowo posługujemy się sztućcami, prawidłowy chwyt, umiejętne nabieranie potraw.
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ

1.,MORSKIE PRZYGODY’’

- poszerzamy wiedzę z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów

- poszerzamy wiadomości na temat stanu skupienia wody; zamarzanie, topnienie, skraplanie, parowanie

- rozumiemy wpływ zanieczyszczenia środowiska na funkcjonowanie ludzi, zwierząt roślin

- prowadzimy obserwacje, doświadczenia i eksperymenty zmierzające do dostrzegania skutków wykonywanych czynności

- wykonujemy zadania zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną

 -wdrażamy się do posługiwania się liczebnikami porządkowymi podczas liczenia

- doskonalimy umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni  z własnego punktu wiedzenia , ale i z punktu widzenia innej osoby ,,w prawo ‘’, ,,w lewo’’, ,,do tyłu’’, ,,do przodu’’

- ćwiczymy rozwiązywanie różnego rodzaju łamigłówek, labiryntów, rebusów

 

2.,,MIESZKAŃCY DOMU I ZAGRODY’’

- wzbogacamy wiedzę na temat zwierząt domowych i hodowlanych

- dostrzegamy postęp techniczny w gospodarstwie rolnym

- uczymy się porównywać długości ,,na oko ’’i przez przykładanie przedmiotów używamy określeń ,,dłuższy ‘’, ,,krótszy’’

- klasyfikujemy przedmioty ze względu na długość

- uczymy się liczyć i odzwierciedlać liczbę elementów na palcach lub na zbiorach zastępczych

- dostrzegamy znaczenie cyfr i numeracji cyfrowej w życiu codziennym

- utrwalamy znajomość zapisu cyfrowego od ,,0’’ do ,,10’’

-ćwiczymy sprawność manualną i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami plastycznymi

 

3.,,EKOLOGIA NA CO DZIEŃ’’

- dostrzegamy wpływ działalności człowieka na przyrodę- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

- uczymy się czytać symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu

-doskonalimy kompetencje i intuicje matematyczne (klasyfikacje, przeliczanie, mierzenie objętości)

- eksperymentujemy z dźwiękiem i rytmem, tworzymy własne instrumenty muzyczne

- zapoznajemy się ze znakiem graficznym liter ,,g’’, ,,G’’

- kształtujemy umiejętność analizy i syntezy głoskowej wyrazów

- wdrażamy się do uczestnictwa w ,,Dniach Talentów’’

- kształtujemy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie trudnych ( występ i prezentacja na forum przedszkola)

 

4.,,KSIĄŻKA SKARBNICĄ WIEDZY”

- wypowiadamy się w sposób zrozumiały z zachowaniem następstwa czasu, poprawnie pod względem gramatycznym i fleksyjnym

- szukamy rymów, tworzymy krótkie wyliczanki , rymowanki i wierszyki

- doskonalimy umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegamy ich znaczenie

- poznajemy proces powstawania książki oraz funkcjonowania biblioteki

- utrwalamy kierunki w przestrzeni

- wykonujemy prace inspirowane naturą

- rozpoznajemy i nazywamy poznane litery

- doskonalimy analizę i syntezę sylabową wyrazów

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MARZEC

 

Zdrowy jak ryba

 • Interesujemy się zdrowym odżywianiem, wiemy co oznacza powiedzenie „Być zdrowym jak ryba”;
 • Wiemy, które produkty powinny się znaleźć w codziennej diecie, wiemy. Że witaminy są nieodzownym składnikiem do funkcjonowania organizmu;
 • Wiemy jak zachować się podczas wizyty w przychodni, wiemy po co są szczepionki;
 • Stymulujemy zmysły dotyku, węchu, smaku;
 • Rozumiemy, że należy dbać o porządek wokół siebie,
 • Dbamy o higienę osobistą, znamy zasady dbania o zęby;
 • Rozumiemy, że aktywność fizyczna jest dobra dla naszego zdrowia i ciała;
 • Ćwiczymy orientację w schemacie własnego ciała, utrwalamy znajomość strony prawej i lewej;
 • Przeliczamy w dostępnym zakresie, poznajemy cyfrę 9.

 

Świat się zmienia

 • Poznajemy słowo „wynalazek”, rozumiemy i doceniamy istotę wynalazków;
 • Poznajemy ciekawostki o dawnym życiu na zamku, poznajemy literę „z”;
 • Wymieniamy nazwy różnych środków transportu, porównujemy je z dawnymi, dostrzegamy postęp technologiczny;
 • klasyfikujemy pojazdy ze względu na miejsce poruszania się;
 • Rozpoznajemy różne urządzenia techniczne, wiemy do czego służy dane urządzenie, dopasowujemy dźwięk do urządzenia;
 • Opowiadamy o zastosowaniu komputerów w codziennym życiu, wiemy co to jest internet;
 • Rozumiemy jakie zagrożenia niesie internet;
 • Utrwalamy dotąd poznane litery.

 

Witamy Wiosnę!

 • Opisujemy marcową pogodę, poznajemy słowo „kapryśna”, dopasowujemy symbole do pory roku;
 • Sadzimy rośliny cebulkowe oraz wysiewamy nasiona, odróżniamy cebulki od nasion, wymieniamy rzeczy potrzebne do wyhodowania rośliny;
 • Wyznaczamy dyżurnych do opieki nad sadzonkami;
 • Wymieniamy nazwy i opisujemy wygląd wiosennych kwiatów;
 • Układamy kwiaty z nakrętek plastikowych, dobierając odpowiednie kolory;
 • Wymieniamy zwierzęta, które budzą się wiosną;
 • Rozwijamy zdolności manualne, komponując wiosenna pracę plastyczną;
 • Tańczymy w rytm muzyki, ćwiczymy poczucie rytmu.

 

Wielkanocny czas

 • Poznajemy polskie tradycje wielkanocne, zdobywamy wiedzę na temat ich pochodzenia;
 • Opowiadamy o tradycjach kultywowanych w domu rodzinnym;
 • Poznajemy polskie tradycje związane ze śmigusem-dyngusem;
 • Wymieniamy różne sposoby malowania i ozdabiania jaj na Wielkanoc, dostrzega różnice między pisankami a kraszankami;
 • Wypowiadamy się w sposób poprawny pod względem gramatycznym i słownikowym;
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych cech;
 • Kontynuuje rytm rozpoczęty przez nauczyciela;
 • Dokonujemy analizy i syntezy sylabowej wyrazów 3 literowych;
 • Rozwijamy sprawność manualną poprzez różnorodne techniki plastyczne;
 • Uczestniczymy w warsztatach plastycznych wraz z rodzicami.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 
LUTY

 ,, W KARNAWALE ‘’

- poszerzamy wiedzę na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części kraju

- poznajemy zwyczaje, historię i formy obchodzenia karnawału w Polsce i w innych krajach

- zapoznajemy się z obrazem graficznym liter ,,b’ ’i ,,B’’

- poznajemy zapis liczby 0

- doskonalimy umiejętności porównywania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów

- wdrażamy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego

 ,, MROŹNE KRAINY ‘’

- wykorzystujemy zjawiska fizyczne do zabaw konstrukcyjnych –zjawisko powstawania cienia

- dostrzegamy zjawiska przyczynowo – skutkowe, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów badających właściwości  materiałów

- kształtujemy umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów

- zapoznajemy się  ze znakiem graficznym litery ,,n’’, ,,N’’

- poszerzamy zakres liczenia liczebnikami głównymi

- doskonalimy sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową

,,PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE ‘’

- rozpoznajemy i nazywamy wybrane regiony naszego kraju

- kształtujemy podstawową orientację na mapie Polski, wskazujemy własną miejscowość ,stolicę

- rozbudzamy zainteresowania historią naszego kraju i postaciami historycznymi

- wdrażamy do kultywowania zwyczajów  i tradycji regionalnych

,,SZTUKA WOKÓŁ NAS ’’

- rozwijamy wyobraźnię poprzez kontakt z wytworami sztuki

- rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania artystyczne

- doskonalimy umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami  na określony temat

- rozwijamy zainteresowania muzyką klasyczną , tworzymy akompaniament do znanych utworów

- rozwijamy zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzanie wyrazów do globalnego czytania

- poznajemy litery ,,w’’, ,,W’’ utrwalamy jej  znajomość  w trakcie zabaw i gier

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE
STYCZEŃ

 

KOSMICZNE PODRÓŻE

- poznajemy obiekty i zjawiska występujące w kosmosie, wygląd i nazwy planet Układu Słonecznego

- poszerzamy wiedzę na temat Słońca i Księżyca oraz przyrządów służących do obserwacji Kosmosu

-uczymy się dokonywać pomiaru odległości , szacujemy odległość

-utrwalamy pojęcia dotyczące kierunków w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: ,,w prawo ‘’, ,,w lewo’’, ,,do tyłu’’, ,,do przodu’’

-doskonalimy umiejętność posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi

-poznajemy literę ,,p’’, uczymy się odnajdywać obrazki i wyrazy w których jest litera ,,p’’

- doskonalimy umiejętność płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji

ZIMOWE SZALEŃSTWO

-dostrzegamy zmiany zachodzące zimą w świecie przyrody i zwierząt

-wiemy jak możemy nieść pomoc potrzebującym zwierzętom w okresie zimowym

- uczymy się empatii w stosunku do zwierząt

-wzbogacamy umiejętność opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

-doskonalimy umiejętność wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji

-doskonalimy sprawność ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania

BABCIA I DZIADEK TO SKARB

-wypowiadamy się na temat swoich dziadków, określamy stopień pokrewieństwa w rodzinie

-dostrzegamy ważną rolę dziadków w życiu społecznym

-wykazujemy zainteresowanie historią rodziny (prezentacja albumów, pamiątek rodzinnych)

-dostrzegamy wyjątkowość własnej rodziny , chęć kultywowania jej tradycji ,zainteresowań oraz pasji

-utrwalamy kształt liter przez różne działania plastyczne; plastyczne, graficzne ,konstrukcyjne, ruchowe

ZAWODOWE PLANY

-poznajemy zawody współczesne i zawody nietypowe kontynuowane nadal

-wypowiadamy się na temat naszych pasji , zainteresowań ,zdolności i planów na przyszłość

-rozwijamy zdolności wokalne, muzyczne ,plastyczne, konstrukcyjne, fizyczne poprzez różnorodne zabawy i działania

-umacniamy wiarę we własne możliwości , budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
 GRUDZIEŃ

W ŚWIECIE TEATRU

 • Rozwijamy wiedzę o teatrze;
 • Poszerzamy aktywność twórczą poprzez tworzenie pacynek i zabawy nimi w teatr;
 • Współtworzymy kącik teatralny;
 • Ćwiczymy umiejętności językowe wcielając się w role;
 • Odgrywamy scenki i rozwijamy kreatywność;
 • Dzielimy wyrazy na sylaby, wyodrębniamy pierwszą słyszaną głoskę w wyrazach;
 • Przeliczamy elementy i porównujemy liczebność zbiorów;
 • Bierzemy udział w spotkaniu z Mikołajem, śpiewamy piosenki, wykonujemy prace plastyczne związane z tematyką „Mikołaja”.

 

KULINARNE WYZWANIA

 • Poznajemy zawód kucharza, nazywamy naczynia i sztućce oraz urządzenia wykorzystywane w kuchni;
 • Poznajemy nazwy urządzeń elektrycznych i gazowych;
 • Poznajemy zasady  bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i gazowymi;
 • Pieczemy wspólnie pierniki, uczestniczymy w zarabianiu ciasta , a później w ozdabianiu;
 • Rozpoznajemy produkty za pomocą zmysłu smaku – zagadki smakowe;
 • Posługujemy się określeniami: „najpierw”, „później”, „potem”;
 • Utrwalamy zasady kulturalnego zachowania się podczas posiłku, prawidłowego trzymania sztućców;
 • Organizujemy montaż muzyczny oraz warsztaty dla rodziców, uczymy się występować przed publicznością;

 

ŚWIĄTECZNY  CZAS

 • Uświadamiamy sobie istotę Świąt i ich wartość, poznajemy tradycje świąteczne;
 • Poznajemy i wymieniamy potrawy charakterystyczne dla Świat Bożego Narodzenia;
 • Wymieniamy nazwy czynności, jakie wykonuje się w domu przed świętami;
 • Wiemy co znaczy słowo „pomoc” i jak możemy pomagać innym;
 • Rozwijamy motorykę małą podczas tworzenia bombek na choinkę, łańcucha;
 • Zagadki smakowe i węchowe – rozpoznajemy zapachy świąteczne;
 • Przeliczamy elementy i klasyfikujemy ze względu na rozmiar;
 • Układamy choinkę z figur geometrycznych;
 • Łączymy ze sobą te same litery;
 • Rozwijamy zmysł estetyczny, uczymy się nakrywać do stołu, poznajemy zasady;

 

NOWY  ROK  TUŻ, TUŻ

 • Poznaje różnego typu kalendarze;
 • Rozmawiamy na temat czasu, wiemy, że nie możemy go ani zatrzymać, ani cofnąć;
 • Uczymy się rozróżniać pojęcia „Wczoraj”, „dziś”, „jutro”, opowiadamy o tym co było, jest i będzie;
 • Poszerzamy wiedzę na temat rodzajów zegarków, wiemy do czego służy klepsydra;
 • Określamy czynności wykonywane w różnych częściach dnia: rano, południe, wieczór”;
 • Utrwalamy nazwy pór roku, poznajemy nazwy miesięcy;
 • Utrwalamy nazwy i kolejność dni tygodnia;
 • Wykonujemy proste przeliczenia w dostępnym zakresie;
 • Czerpiemy radość z zabaw doświadczalnych.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE ,,LEŚNE DUSZKI’’

 

W KRAINIE BEZPIECZEŃSTWA:

 • Poznajemy zagrożenia bezpieczeństwa np. w domu, w przedszkolu;
 • Wiemy, że należy zachować ostrożność, w kontakcie z gorącymi przedmiotami, substancjami;
 • Wiemy, do kogo zwrócić się o pomoc, w sytuacji wystąpienia zagrożenia, obaw o własne bezpieczeństwo;
 • Kierujemy się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych i mało znanych;
 • Poznajemy swój adres zamieszkania, wiemy w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać;
 • Poznajemy cyfrę „4”, tworzymy zbiory równoliczne, przeliczamy;
 • Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i w ogrodzie;
 • Zwracamy się o pomoc w sytuacjach konfliktowych.

 

POLSKA NASZYM DOMEM:

 • Poznajemy mapę Polski, główne miasta oraz rzeki, walory krajoznawcze naszego kraju;
 • Poznajemy legendy związane z Krakowem, Warszawą, Toruniem, odróżniamy prawdę od fikcji;
 • Utrwalamy barwy i symbole narodowe, wiemy co oznacza słowo „hymn” oraz utrwalamy słowa i melodię Mazurka Dąbrowskiego;
 • Śpiewamy Pieśni Patriotyczne, poznajemy słowa i melodię;
 • Wraz z całą Polska bierzemy udział w kolejnej edycji MEN „Szkoła do hymnu”
 • Słuchamy uważnie wierszy i opowiadamy ich treść;
 • Klasyfikuje zakrętki według koloru i wykonuje z nich pracę techniczną:
 • Stymulujemy zmysł dotyku podczas zajęć plastycznych, tworząc z różnych materiałów: piórek, fasoli, kaszy;
 • Współpracujemy z rówieśnikami.

 

DESZCZOWA MUZYKA:

 • Poznajemy słowo „termometr”, odczytujemy temperaturę z pomocą nauczyciela;
 • Rozpoznajemy różne symbole pogody, rozróżniamy rodzaje deszczu:
 • Poznajemy schemat obiegu wody w przyrodzie;
 • Doskonalimy odczucia zmysłowe w zabawach sensorycznych z użyciem wody, folii bąbelkowej;
 • Przeliczamy elementy w zbiorach i określamy, gdzie jest ich więcej, gdzie mniej, tyle samo;
 • Eksperymentujemy z wodą i mieszaniem barw, określamy kolory podstawowe i pochodne;
 • Usprawniamy rękę podczas ćwiczeń grafomotorycznych;
 • Bierzemy udział w zabawach ruchowych, przestrzegamy zasad podczas zabawy;
 • Improwizujemy dźwięki otoczenia z wykorzystaniem różnych przedmiotów, tworzymy rytmy.

 

W ŚWIECIE  EMOCJI:

 • Uczymy się nazywać emocje własne i innych osób;
 • Łączymy kolor z emocjami;
 • Określamy swoje uczucia w sytuacji, w której się znajdujemy;
 • Rozumiemy czym jest złość i próbujemy radzić sobie z negatywnymi emocjami;
 • Poznajemy literę „u”, odnajdujemy wyrazy oraz obrazki, w nazwie których jest litera „u”;
 • Określamy czym jest „smutek” i jakie sytuacje sprawiają, że jesteśmy smutni;
 • Wyrażamy emocje za pomocą ruchu i mimiki twarzy;
 • Samodzielnie wypowiadamy się na określony temat;
 • Ćwiczymy motorykę małą, tworząc ramkę „radości”, przeliczamy, utrwalamy cyfry.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE PAŹDZIERNIK

1.,,ZACZAROWANA JESIEŃ’’

 • Wzbogacamy wiedzę na temat warzyw i owoców
 • Aktywnie słuchamy opowiadań i analizujemy ich treści
 • Wykonujemy doświadczenia z użyciem warzyw i owoców
 • Rozwijamy wrażliwość zmysłową
 • Układamy jesienne mandale
 • Klasyfikujemy przedmioty według wskazanego kryterium, tworzymy zbiory
 • Tworzymy układy matematycznych rytmów
 • Dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
 • Bierzemy udział w akcji ,,Sprzątamy dla Polski”
 • Wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z zasadą ,,W zdrowym ciele , zdrowy duch’’

2.,,JAK DOBRZE BYĆ RAZEM’’

 • Wprowadzamy w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
 • Uświadamiamy sobie czym jest szacunek, przyjaźń i dlaczego jest to tak ważne w odniesieniu do siebie i innych
 • Doskonalimy umiejętności samooceny, oceny zachowania i postaw innych
 • Kształtujemy właściwe postawy i odpowiednie zachowania w różnych sytuacjach
 • Doskonalimy koordynację wzrokowo-ruchową
 • Kształtujemy prawidłowe chwyty dłoni
 • Uczymy się budować poprawnie wypowiedzi słowne
 • Doskonalimy kompetencje matematyczne: orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rozpoznajemy figury geometryczne, przeliczamy elementy w zbiorach

 

3.,,W KORONACH DRZEW’’

 • Dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni
 • Wzbogacamy wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew
 • Prowadzimy obserwacje przyrodnicze, próbujemy rozpoznawać gatunki drzew
 • Ćwiczymy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych
 • Wykonujemy proste obliczenia na materiale konkretnym
 • Tworzymy jesienne opowiadania, doskonalimy wypowiedzi słowne
 • Wdrażamy zasady bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw ruchowych
 • Uczestniczymy w zajęciach  z ratownikiem medycznym, uczymy się zasad pierwszej pomocy

4.,,JESIENNE KOŁYSANKI’’

 • Poszerzamy wiedzę i zdobywamy wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznajemy wygląd, poznajemy zwyczaje i sposoby odżywiania zwierząt leśnych
 • Doskonalimy analizę i syntezę sylabową
 • Eksperymentujemy z rytmem i dźwiękiem
 • Uczymy się wysłuchiwać głoski w nagłosie
 • Poznajemy pojęcia: ,,pionowo”, „poziomo”, „skośnie”
 • Rozwijamy słuch muzyczny, eksperymentujemy z rytmem i dźwiękiem
 • Doskonalimy małą i dużą motorykę
 • Doskonalimy chwyt pisarski podczas rysowania i kreślenia

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ

NASZE  PRZEDSZKOLE
• Poznajemy naszą salę, kąciki zabaw, nowe koleżanki i kolegów;
• Rozwijamy umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby
• Rozwijamy umiejętność nazywania emocji o mówienia o nich;
• Pomagamy sobie wzajemnie, interesujemy się druga osobą;
• Poznajemy sposoby spędzania wolnego czasu przez kolegów i koleżanki z grupy;
• Szukamy charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy
• Dokonujemy analizy sylabowej wyrazów, odczytujemy podpisy do obrazków – globalnie;
• Poznajemy i ustalamy zasady i normy obowiązujące w grupie, dokonujemy oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych norm i zasad;
• Poznajemy nazwę grupy, uczymy się piosenki grupowej.
MOI KOLEDZY I KOLEŻANKI – KOLEŻEŃSKOŚĆ
• Uczymy się przestrzegać zasad  zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików zabaw przez kolegów i koleżanki;
• Poznajemy imiona pracowników przedszkola i pełnione przez nich funkcje;
• Posługujemy się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni: na, pod, nad, obok, za, po lewej, po prawej itp.;
• Rozwijamy poczucie rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
• Rozwijamy umiejętność łączenia  różnych technik plastycznych – rysowanie, wycinanie i łączenie w całość, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
• Czerpiemy radość ze wspólnej zabawy, współdziałamy w zabawie.
JESTEM BEZPIECZNY
• Utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozumiemy konieczność poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych;
• Poznajemy pracę policjanta, odnosimy się z szacunkiem do funkcjonariuszy policji;
• Utrwalamy znaczenie sygnalizacji świetlnej, poznajemy wybrane znaki drogowe;
• Rozwijamy kompetencje językowe podczas zabaw i wypowiedzi dzieci;
• Doskonalimy umiejętność wyodrębniania głoski „o” w nagłosie ( na początku);
• Rozwijamy umiejętność bezpiecznego posługiwania się pędzlem i farbami, oraz poprawnego trzymania pędzla;
• Dostrzegamy regularności podczas konstruowania rytmów 2,3 elementowych;
• Utrwalamy nazwy figur geometrycznych.
Z KRASNALEM  HAŁABAŁĄ  POZNAJEMY JESIEŃ
• Witamy nową porę roku - jesień
• Poznajemy przyrodę w różnych porach roku, dostrzegamy jej piękno oraz zachodzące zmiany, kolory jesieni;
• Poszerzamy wiedzę na temat gatunków drzew;
• Doskonalimy umiejętność przeliczania elementów w zbiorze;
• Utrwalamy słowa i melodię naszego hymnu przedszkolnego „Krasnal Hałabała” i piosenki grupowej „Leśne Duszki”;
• Wykonujemy grupowa pracę o tematyce jesiennej;
• Bawimy się w zabawy tropiące w ogrodzie przedszkolnym z Krasnalem Hałabałą;
• Rozwijamy umiejętność utrzymywania ładu i porządku w sali oraz w trakcie wykonywania prac plastycznych, porządkowanie  swojego miejsca pracy;
• Stosujemy zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w sali, zabawy w ogrodzie, na spacerach