BORSUKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: CZERWIEC

Grupa V

 

Prawa wszystkich dzieci

 • wdrażamy się do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną
 • uczestniczymy w zajęciach i zabawach ruchowych, sportowych; kształtujemy nawyk codziennej aktywności fizycznej i rozumienie jej znaczenia dla zdrowia
 • uczymy się przestrzegania zasad zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw
 • doskonalimy samopoznanie, uczymy się dostrzegać odmienność i niepowtarzalność każdej osoby
 • kształtujemy postawę akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka
 • rozwijamy zainteresowanie czytaniem i literami – poznajemy litery „h”, „H”

 

Egzotyczne podróże

 • zwiększamy sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową poprzez zróżnicowane aktywności
 • kształtujemy umiejętność zachowania się adekwatnego do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami
 • rozwijamy umiejętność czytania (proste wyrazy z poznanych liter) oraz rozumienia czytanego tekstu
 • kształtujemy umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10 (lub większym)
 • kształtujemy umiejętność dostrzegania znaczenia miar w życiu człowieka

 

Letni obserwator przyrody

 • doskonalimy sprawność ciała i koordynację
 • doskonalimy umiejętność obdarzania uwagą osoby dorosłej, wykonywania poleceń, współpracy z dziećmi w czasie zajęć grupowych
 • rozwijamy zainteresowania przyrodnicze, pogłębiamy wiedzę przyrodniczą poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, wnioskowanie
 • kształtujemy potrzebę zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące
 • kształtujemy umiejętność wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat
 • ćwiczymy wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym

 

Radosne wakacje

 • zapoznajemy się z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku
 • doskonalimy umiejętność współpracy
 • doskonalimy umiejętność czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter
 • doskonalimy umiejętność tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych
 • rozwijamy umiejętność konstruowania, majsterkowania, budowania

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
MAJ


     I.Biało-Czerwony Maj.

 • utrwalamy znajomości symboli narodowych i atrybuty polskości np.: monet
 • zachęcamy się do współpracy w zespołach podczas zabaw i sytuacji zadaniowych
 • poznamy informacje na temat znanych Polaków
 • rozwijamy poczucia rytmu poprzez wykonywanie rytmicznych schematów ruchowych
 • doskonalimy umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową.

 

 1.  Podróże po Europie.
 • rozwijamy wiedzę nt. nazw wybranych krajów Unii Europejskiej
 • uważnie słuchamy wybranych wierszy  o państawach Unijnych
 • utrwalamy umiejętności posługiwania się wagą, porównywanie wagi przedmiotów
 • układamy wyrazy z podanych liter
 • dokonujemy eksperymentów graficznych inspirowane obrazem Van Gogha „Słoneczniki“ za pomocą farb.

 

 1. W rodzinnym kręgu.

        prezentujemy za pomocą symbolicznych rysunków sposoby spędzania czasu z rodziną

•          porównujemy liczebności zbiorów – używanie znaków matematycznych:<,>,=

•          rozwijamy zwinność i skoczność,

•          utrwalamy nazw poznanych zawodów za pomocą masażyka relaksacyjnego A. Kacprzak-Kolakowskiej pt. Co robią różni ludzie?

•          uświadamy, że reguły życia w rodzinie są potrzebne dla dobrego jej funkcjonowania

•          projektujemy i rysujemy swoją rodzinę.

IV.  Wiosenne barwy i dźwięki.

 • rozwijamy zainteresowania światem przyrody
 • kształtujemy umiejśtności wokalne
 • poszerzamy znajomość litery „Ł“, „ł“
 • ćwiczymy duże grupy mięśniowe
 • budzimy  zainteresowania światem ptaków poprzez ciekawostki związane z ich życiem - poznamy wygląd gniazd wybranych ptaków
 • różnicujemy sygnały dźwiękowe i gramy na wybranych instrumentach
 • doskonalimy sprawności manualne i kompentecje matematyczne

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: KWIECIEŃ

Grupa V

 

W domu i w zagrodzie

 • doskonalimy sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową
 • dostrzegamy, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, uczymy się przejawiania w stosunku do nich troski
 • poznajemy i utrwalamy zasady bezpieczeństwa w kontaktach z różnymi zwierzętami
 • doskonalimy umiejętność oceniania zachowania własnego i innych, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • wzbogacamy wiedzę na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych
 • doskonalimy umiejętność płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji
 • kształtujemy pojęcie liczby dziesięć, rozpoznajemy cyfry oznaczające liczby od 0 do 10
 • wzbogacamy doświadczenia w zakresie mierzenia długości

 

Strażnicy książek

 • doskonalimy umiejętność posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
 • wdrażamy się do przestrzegania reguł w grach planszowych (konstruowanie gier, ustalanie zasad, rozgrywanie gier zgodnie z przyjętymi regułami)
 • dostrzegamy piękno języka, literatury
 • poszerzamy zasób słownictwa związanego z tematyką książek, czytelnictwem
 • doskonalimy umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami, po kolei, nie przeszkadzając innym podczas wypowiedzi
 • ćwiczymy odtwarzanie według wzoru i układanie własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej
 • doskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 

Eko stylem życia

 • doskonalimy umiejętność tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych, wykonywania prac plastyczno-technicznych, organizowania i sprzątania miejsca pracy
 • kształtujemy umiejętność godzenia się z porażką czy przegraną, cieszenia się z sukcesów innych, właściwego zachowania w sytuacji sukcesu, wygranej
 • kształtujemy potrzebę reagowania na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom oraz empatyczny stosunek do świata przyrody
 • wdrażamy się do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier zespołowych, konkursów, zawodów sportowych
 • wdrażamy się do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt pracy)
 • wzbudzamy zainteresowanie czytaniem i literami: litery „g”, „G”
 • kształtujemy umiejętność czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • doskonalimy umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • doskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: MARZEC

Grupa V

Recepta na zdrowie

 • kształtujemy rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania
 • wzbogacamy wiedzę na temat czynników mających znaczenia dla naszego zdrowia i kondycji
 • doskonalimy umiejętność rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu
 • kształtujemy pojęcie liczby dziewięć, poznajemy cyfrę „9”; rozpoznajemy cyfry oznaczające liczby od 0 do 9
 • kształtujemy pojęcie stałości liczby elementów zbioru

 

Kiedyś i dziś

 • wdrażamy się do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek, higienę i bezpieczeństwo podczas wykonywanych zadań (w tym podczas korzystania z nowoczesnych technologii)
 • kształtujemy nawyk regularnego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • ćwiczymy umiejętność współdziałania z innymi podczas zabawy i wykonywanych zadań
 • poszerzamy znajomość liter – litery „z”, „Z”
 • wzbogacamy słownictwo związane z omawianą tematyką; uczymy się korzystania z różnych źródeł zdobywania wiedzy – m.in. książek, albumów, Internetu

 

Na tropach wiosny

 • kształtujemy postawę zainteresowania i troski o przyrodę
 • kształtujemy umiejętność układania i opowiadania historyjki obrazkowej; doskonalimy umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • prowadzimy obserwacje przyrodnicze, bierzemy udział w zabawach badawczych; uczymy się stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poszerzamy znajomość liter – litery „c”, „C”
 • doskonalimy umiejętność porównywania liczebności zbiorów, rozumienia pojęć „o ile więcej?” „o ile mniej?”; wspieramy rozwój myślenie w zakresie stałości objętości

 

Morskie opowieści

 • kształtujemy umiejętność radzenia sobie w sytuacji rywalizacji, czekania na swoją kolej itp.
 • uczymy się współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań
 • doskonalimy umiejętność rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu
 • rozwijamy zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka
 • doskonalimy umiejętność klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów
 • doskonalimy umiejętność tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: LUTY


I.  Karnawał na świecie.
• kultywujemy tradycje, zwyczaje polskie oraz europejskie dotyczące zabawy
• poznajemy tradycje przebierania się, tańców ludowych i współczesnych – zabawy taneczne oraz wspólne strojenie sali
• opracowujemy zajęcia liczenia: balonów, cekinów, w danym zakresie
• przygotowujemy tańce w parach /chłopcy i dziewczynki/, realizujemy zabawy ruchowe na koordynację w różnych zestawieniach z balonami, piórkami itp.
• kształtujemy postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę  w grupie przedszkolnej
• poszerzymy znajomość liter: litery „B”, „b”.
 
II.   Polarna wyprawa.

• zapoznamy się: z ludźmi i ich miejscami zamieszkania - wybrane krainy,  z wybranymi  zwierzętami polarnymi
• kształtujemy świadomość wpływu na działalność człowieka na przyrodę np.:odpady
• doskonalimy umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >,=
• poszerzymy znajomość liter: litery „N“, „n“
• utrwalamy umiejętności ocenianaia innych oraz dokonywania samooceny do siebie i innych takich jak : odpowiedzialność, solidarność itp.
• wykorzystamy do w/w tematyki: książki, filmy, czy nowoczesną technologię
• tworzymy konstrukcje, wytwory plastyczne i graficzne.
 
III. Na wiślanym szlaku.
• z uwagą i skupieniem słuchamy wybranych legend, bajek- omawiając je
• pracujemy z mapą Polski, poszerzamy wiedzę geograficzną i kulturową
• określamy, porównujemy ze względu na ciężar, liczymy w pamięci
• doskonalimy umiejętność składania, zaginania papieru
• budujemy świadomość, że emocje odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie.
 
IV. Sztuka blisko nas.
• wzbogacamy słownictwo związane z dziedzinami sztuki jak malarstwo itp.
• respektujemy zasady zabawy, pracujemy w grupie, współdziałamy w parach
• poszerzamy znajomość liter: litery „W”, „w” oraz czytamy globalnie wyrazy
• gramy na instrumentach muzycznych
• zaznajomimy się z wybranymi zawodami
• rozwijamy wyobraźnię plastyczną i graficzną wykorzystując różne materiały
• ćwiczymy rytmy i klasyfikację przedmiotów
• czerpiemy radość podczas wspólnych zabaw i zadań
• kształtujemy świadomość wpływu aranżacji na dobry nastrój
• doskonalimy postawy szacunku do wytworów kultury.              

 

 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: STYCZEŃ

 I. Co raz bliżej gwiazd
• doskonalimy umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi
doświadczeniami nt. „Kosmosu”
• wzbudzamy zainteresowania literami: litery „P, „p” wyrazy do globalnego
czytania związane z wprowadzanymi literami
• ćwiczymy koncentrację podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem
• rozpoznajemy cyfry oznaczających liczby od 1 do 8
• wzbogacamy słownictwo związanego z tematem
• kształtujemy nawyk kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia -
grafomotoryka
• utrwalamy umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych (+ ,- ,
=)
• budujemy pozytywną atmosferę w grupie.
II. Za zimową szybą
• ćwiczymy umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków
atmosferycznych
• doskonalimy umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem
artykulacyjnym i gramatycznym
• utrwalamy czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter
• układamy i rozwiązujemy zadania tekstowe
• rozwijamy obszar fizyczny korzystając z aury zimowej.
III. Serce dla Babci i Dziadka
• kształtujemy poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji,
zainteresowań oraz pasji
• wdrażamy postawę szacunku wobec seniorów i wyjaśnianiamy swoją przynależności
do rodziny
• respektujemy indywidualne potrzeby innych osób
• przygotowyjemy niespodzianki i program artystyczny dla Dziadków
• wzbogacamy czynny i bierny słownik nasz o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny
• wzbudzamy zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”.
IV. Kim będę?
• budujemy wiarę we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie
• nazywamy i poznajemy zawody
• budujemy konstrukcje i bawimy się w dramę zwiazaną z tematem
• kształtujemy umiejętności opowiadania wysłuchanej historii
• doskonalimy umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej
rzeczywistości
• utrwalamy umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: GRUDZIEŃ

Zabawy w teatr

 • kształtowanie umiejętności prezentowania stanów emocjonalnych w sytuacji zadaniowej
 • zachęcanie i doskonalenie umiejętności śmiałego prezentowania na forum grupy
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy, odczuwania współodpowiedzialności za przebieg i efekty wspólnych działań (wspólne tworzenie przedstawienia)
 • zachęcanie do kontrolowania poprawności własnych wypowiedzi pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do prób korygowania błędów
 • wzbudzamy zainteresowanie czytaniem; poznajemy litery „y”, „Y”

 

Kulinarne ciekawostki

 • wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia
 • kształtowanie umiejętności określania, które z wprowadzanych zmian mają charakter odwracalny, nieodwracalny lub częściowo odwracalny
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych
 • poznanie znaku „+”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych

 

Święta tuż-tuż…

 • kształtowanie świadomości, że różne osoby w tej samej sytuacji mogą mieć różne odczucia
 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia
 • wdrażanie w działania związane z obchodzeniem świąt i uroczystości
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej i prawej
 • kształtowanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości

 

Zegary i kalendarze

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń
 • kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów
 • kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą lub malejącą liczebnością
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia
 • zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu, porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNENA MIESIĄC LISTOPAD

Dbamy o bezpieczeństwo

 • doskonalimy umiejętność wykonywania precyzyjnych czynności samoobsługowych
 • kształtujemy nawyk szukania wsparcia w sytuacji trudnej
 • uświadamiamy sobie różnice między osobą znaną/bliską a nieznajomą
 • wzbudzamy zainteresowanie czytaniem; poznajemy litery „d”, „D”
 • uświadamiamy sobie związki między sytuacjami a ich konsekwencjami
 • doskonalimy umiejętność stosowania liczebników głównych i porządkowych

 

Kocham Cię, Polsko!

 • kształtujemy umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • kształtujemy postrzeganie siebie jako członka narodu; rozwijamy przywiązanie do tradycji, historii i symboli narodowych
 • dostrzegamy, że w Polsce żyją nie tylko Polacy – uczymy się wzajemnego szacunku
 • nazywamy wybrane symbole związane z regionami Polski, ukryte w podaniach, legendach
 • doskonalimy umiejętność rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwania się określeniami „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

 

Deszczem malowane

 • doskonalimy sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową
 • wdrażamy się do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • wzbudzamy zainteresowanie czytaniem; poznajemy litery „k”, „K”
 • obserwujemy zjawiska przyrodnicze, poznajemy pojęcia i określenia z tym związane
 • wdrażamy się do prowadzenia kalendarza pogody (z zaznaczeniem pory roku, miesiąca, dnia tygodnia)

 

Nasze emocje

 • kształtujemy samokontrolę wykonywanych ćwiczeń ruchowych, regulowanie oddechu, radzenie sobie ze zmęczeniem
 • nazywamy emocje i rozumiemy, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
 • uczymy się przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji podczas gier; uczymy się radzenia sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
 • uczymy się dostrzegać potrzeby i problemy innych dzieci, reagować adekwatnie do możliwości
 • wzbudzamy zainteresowanie czytaniem; poznajemy litery „u”, „U”
 • porównujemy liczebność zbiorów, określamy, o ile jest mniej/więcej elementów; poznajemy znaki „<”, „>”, „=”

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNENA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Grupa V
I. Zapachy i smaki jesieni.
- doskonalimy umiejętności dbania o higienę zmysłów
- wzbogacamy wiedzę o warzywach i owocach oraz uświadamiamy ich wartości odżywcze
- dostrzegamy emocjonalne wartości przyrody jako żódła satysfakcji estetycznej
- rozpoznajemy modele monet i na nich działamy
- wzbudzamy zainteresowania czytaniem i litery „M“, „m“
- wzmacniamy więzi z grupą i wychowawcami oraz aktywnie włączamy się do działań.
II. Sztuka bycia razem.
- rozwijamy umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
- wzbudzamy zainteresowania czytaniem i litery „E“ i „e“
- doskonalimy umiejetności porównywania liczebnosci zbiorów poprzez szacowanie na
„-oko“, łączenie w pary i przeliczanie
- wprowadzamy się świat wartości moralnych takich jak: dobro, otwartość, szacunek
- kształtujemy kreatywność i aktyywność twórczą:ruchową, plastyczną, muzyczną
- uczymy się szanowania emocji swoich i innych osób.
III. Jesienne strategie zwierząt
- poszerzamy słownik o pojęcia związane ze środowiskiem przyrodniczym
- budujemy umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek, rebusów,
kodowanek
- rozwijamy motorykę dużą poprzez zabawy: ruchowe, rytmiczno-muzyczne czy ćwiczenia
gimnastyczne
- wzbudzamy zainteresowania czytaniem i litery „I“ „i“
- rozwijamy aparat mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
- respektujemy zasady i normy obowiązujace w grupie
- doskonalimy empatię w stosunku do zwierząt
- pobudzamy ekspresję twórczą poprzez czynności konstrukcyjne i prace techniczno-
plastyczne.
IV. O czym szumią drzewa?
-zapoznamy się z wybranymi gatunkami ptaków i drzew
- wdrażamy się do samodzielnej aktywnosci poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.
- wzbudzamy zainteresowania czytaniem i litery „L“, „l“
- doskonalimy umiejętności dokonywania pomiarów i układania rytmów
- kształtujemy postawy proekologiczne
- rozwijamy umiejętnosci dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
- utrwalamy wzajemną współpracę oraz zdrową rywalizację w parach i zespołach
- ćwiczymy zwinność, zręczność, precyzję małych ruchów i szybkość.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ

 

 


Grupa V
I. Ja i Ty to My.
- umacniamy więzi z naszą grupą przedszkolną na różne sposoby np.: nowa nazwa grupy
- przypominamy zasady i normy obowiązujące w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z
dorosłymi
- stosujemy formy grzecznościowe adekwatnie do sytuacji
- działamy na wybranych zapisach graficznych np.: swoje imię
- uczestniczymy w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych
oraz ćwiczeniach gimnastycznych
- rozpoznajemy i nazywamy podstawowe emocji oraz próbujemy radzić sobie z ich
przeżywaniem
- wdrażamy się do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównym
- uczestniczymy w wycieczkach: warsztaty lalkarskie, projekt „Szlakiem Kopców
Krakowskich”.
II. Spotkanie z latawcem.
- aktywnie uczestniczymy w zabawach badawczych, eksperymentujemy, wnioskujemy
- rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
- dokonujemy analizy i syntezy słuchowej wyrazów
- przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
- bawimy się z literą „O” na różne sposoby
- posługuje się pojęciem „sukces”
- rozwijamy sprawności manualne i wyobraźnię plastyczną np.: „Grupowy Latawiec”.
III. Pożegnanie lata.
- dostrzegamy cechy charakterystyczne krajobrazów Polski
- utrwalamy znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku oraz utrwalamy
nazwy i wygląd letnich kwiatów i owoców
- kształtujemy właściwe chwyty dłoni podczas czynności takich, jak: sprzątanie, zabawy etc.
- usprawniamy aparat mowy: ćwiczenia ortofoniczne i emisyjne
- wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”.
IV. Tydzień z Krasnalem Hałabałą.
- słuchamy opowiadań na temat patrona przedszkola w oparciu o książkę L. Krzemienieckiej
- tworzymy scenki dramowe i małe teatrzyki z krasnalem Hałabałą
- uczestniczymy w „Tygodniu Patrona” witając kolejną porę roku
- wzbogacamy „Kącik Przyrody” i dokonujemy obserwacji przyrodniczych
- utrwalamy wiedzę przyrodniczą i nie tyko biorąc udział w konkursie o patronie