JEŻYKI

                                   

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE WYCHOWAWCZO NA MIESIĄC LUTY - JEŻYKI

 

1.Wszystko jest muzyką

-wzbogacenie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki

-rozwijanie percepcji słuchowej

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-rozwijanie sprawności fizycznej

- poznanie kształtu litery N,n

- rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego

- wprowadzanie do pisania i czytania

-doskonalenie umiejętności odwzorowywania

-utrwalenie nazw emocji

-pobudzenie dzieci do ekspresji artystycznej

2.W kosmosie

- wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym

- rozwijanie ciekawości poznawczej

- poznanie kształtu litery p,P

- utrwalenie poznanych liter

- rozwijanie sprawności manualnej

-utrwalenie nazw figur geometrycznych

- zapoznanie ze znakiem równości

- doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów

-rozwijanie orientacji przestrzennej

- wzbogacanie  wiedzy na temat Księżyca

-rozwijanie kreatywności i wyobraźni

3.Pod ziemią, pod wodą

- wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych

- wzbogacanie słownictwa

- poznanie kształtu litery W,w

- wprowadzenie do pisania i czytania

- utrwalenie poznanych liter

- rozwijanie współpracy

- wzbogacenie wiadomości na temat podwodnych zwierząt

- wzbogacenie ciekawości świata

- rozwijanie sprawności manualnej

4. Prehistoryczny świat

- zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa

- poznanie kształtu litery J,j

-rozwijanie umiejętności układania trzy-i czteroelementowych rytmów

-doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów

-rozwijanie kreatywności i wyobraźni

-zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

  1.Sporty zimowe

- poznanie zasad sportowego zachowania

- rozwijanie umiejętności  rozpoznawanie i nazywania własnych uczuć

- poznanie kształtu litery u, U

- rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego

- rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 8

- poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej

-poznanie historii znicza olimpijskiego

2. Dzień Babci i Dziadka

- poznanie znaczenia słowa ,, szacunek”

-poznanie kształtu litery s, S

-wprowadzenie do pisania i czytania

-rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

- rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 9

- poszerzenie doświadczeń plastycznych

3. Karnawał w Polsce i na świecie

- poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie

- rozwijanie tężyzny fizycznej

- rozwijanie empatii

- poznanie kształtu litery b, B

- rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 0

- poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem

- uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką

4. Wszystko jest muzyką

- wzbogacenie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania

- poznanie kształtu litery n, N

- kształtowanie umiejętności gry na instrumencie

- rozpoznawanie i pisanie liczby 10

-rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

 

 

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ- JEŻYKI

NASZE CIAŁO

- poznanie części ciała i roli niektórych organów

- rozwijanie tężyzny fizycznej

- poznanie kształtu litery y , Y

- wprowadzenie do pisania i czytania

- poszerzenie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i pielęgnacji

- kształcenie motoryki małej

-kształcenie słuchu muzycznego

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

-poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

- rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia

-poznanie zwyczajów związanych z Wigilią

-poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej

-rozwijanie poczucia rytmu

HEJ KOLKĘDA, KOLĘDA

- poznanie pojęcia,, życzliwość”

-rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia

- doskonalenie umiejętności budowania spójnych i logicznych wypowiedzi

- doskonalenie sprawności manualnej

-doskonalenie umiejętności przeliczania

-utrwalenie nazw figur geometrycznych

-ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o Świętach Bożego Narodzenia

NADCHODZI NOWY ROK

- poznanie różnych sposobów odmierzania czasu i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku a witaniem nowego

- zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym

- poznanie kształtu litery l,L

-rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 7

-zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

 

Mała i duża ojczyzna

-poznanie pojęć patriotyzm, ojczyzna, troska

-rozwijanie wrażliwości, empatii

-poznanie kształtu litery m, M

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozpoznawanie i pisanie cyfry 4

- rozwijanie umiejętności przeliczania

-rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych

Deszczowa pogoda

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami

-ćwiczenie wyobraźni

- poznanie kształtu litery e, E

- przygotowanie do umiejętności czytania i pisania

- rozpoznawanie i pisanie cyfry 3

-rozwijanie współpracy

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

W świecie wyobraźni

- doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami

-poznanie kształtu litery t, T

-rozpoznawanie i pisanie cyfry 5

- doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków

-rozwijanie wrażliwości sensorycznej

Przygotowania do zimy

- wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-poznanie kształtu litery d,D

- kształtowanie sprawności manualnej

-przeliczanie i rozwiązywanie zadań z treścią

- utrwalenie wiadomości na temat zwierząt przed zimą

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

PAŹDZIERNIK

BEZPIECZNI NA DRODZE

-rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze

-rozwijanie sprawności ruchowej

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

-rozwijanie sprawności manualnej

-doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych

JESIEŃ W SADZIE

-poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią

-poznanie trybu życia jeży

-poznawanie litery o, O

-kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- poznanie cyfry 1

-rozwijanie umiejętności klasyfikacji

-poznanie niektórych sposobów robienia przetworów

JESIEŃ W OGRODZIE

- czytanie globalne niektórych wyrazów

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-doskonalenie orientacji w przestrzeni

-rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw

-poznanie litery a, A

-rozwijanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej

-poznani niektórych właściwości warzyw

JESIENNY KRAJOBRAZ

- rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt

-rozwijanie logicznego myślenia

-poznanie kształtu litery i , I

- rozwijanie umiejętności w pracy w grupie

-rozwijanie i pisanie po śladzie cyfry 2

-rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
WRZESIEŃ
 

 

1.POZNAJMY SIĘ

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

-nawiązywanie relacji rówieśniczych

-doskonalenie przeliczania i klasyfikacji

-utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych

-rozwijanie słuchu muzycznego

2.W NASZYM PRZEDSZKOLU

-poznanie zasad bezpieczeństwa

- ćwiczenie uważnego słuchania wiersza

- integracja grupy

- utrwalenie dni tygodnia

- rozwijanie zainteresowań badawczych

- doskonalenie sprawności manualnej

-ilustrowanie treści utworu ruchem

3. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI

- rozwijanie sprawności manualnej

-wdrażanie do kulturalnego zachowania się

-rozwijanie umiejętności analizy sylabowej i uważnego słuchania

- rozwijanie dbałości o innych

-rozwijanie sprawności językowej i słuchu fonemowego

4. TYDZIEŃ Z HAŁABAŁĄ

-zapoznanie z postacją Krasnala Hałabały i jego przyjaciółmi

-wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, słuchanie opowiadań dotyczących przygód Krasnala Hałabały

- udział dzieci w przedstawieniu z okazji Święta Krasnala Hałabały w naszym przedszkolu

-rozwijanie mowy i myślenia poprzez słychanie z poprawną mową potoczną