RODO

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
•Imię nazwisko – Piotr Gaweł
•Adres siedziby IOD – ul.Sarego 4 , 31-047 Kraków
•Adres mailowy – inspektor2@mjo.krakow.pl
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 140 z siedzibą przy ulicy Słomianej 8 w Krakowie.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mających na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym jest możliwość kontaktu pod adresem email: inspektor2@mjo.krakow.pl lub pisemnie kierując zapytanie na adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę na podstawie zgody oraz przepisów prawa w tym w szczególności: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pana/Pani danych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Waszych danych osobowych oraz podmioty świadczące usługi na rzecz przedszkola.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania Pana/Pani danych

Administrator przechowuje Pana/Pani dane przez okres wskazany w przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, który podlega administratorowi, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

VII. Uprawnienia Pani/Pana wobec przedszkola w zakresie ochrony danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych);

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wycofania zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem;

g) prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

VIII. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych przez Administratora, z zastrzeżeniem danych zebranych na podstawie zgody, które są przetwarzane jedynie w wypadku pisemnej, dobrowolnej zgody opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia.

IX. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

X. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane w żaden sposób.