To takie proste!
Strona głowna  /  O PRZEDSZKOLU
O PRZEDSZKOLU
 
WITAMY W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 140
im. KRASNALA HAŁABAŁY 
 
Nasze przedszkole mieści się w dobrym punkcie komunikacyjnym dzielnicy Podgórze na osiedlu Podwawelskim .Otoczenie, rozległy ogród, który nie przylega bezpośrednio do ulicy, stwarza możliwości nieskrępowanej i bezpiecznej zabawy na powietrzu. Bliskość centrum Krakowa wraz z jego unikalnymi zabytkami sprzyja poznawaniu przez dzieci dóbr kultury, daje możliwość odwiedzania wystaw, muzeów, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych miasta, bywania na koncertach i w teatrze.          
Nauczycielki i pracownicy przedszkola  tworzą doświadczony, twórczy zespół  po to aby:
·         każdemu dziecku stworzyć szansę indywidualnego rozwoju,
·         wspomagać je w poznawaniu  i porządkowaniu rzeczywistości,
·         pomagać w odkrywaniu swoich uzdolnień i rozwijaniu ich.
 
W naszym przedszkolu Rodzice współdecydują  o koncepcji pracy przedszkola, wspólnie dbamy o wysokie standardy pobytu dzieci.
Nasze Przedszkole :
  •       jest przyjazne i  bezpieczne ,
  •       wychowuje i pomaga w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości ,
  •       jest  nowoczesnym  środowiskiem  edukacyjnym 
  •       otwarte na współpracę  z  Rodzicami ,
  •       otwarte na współpracę ze środowiskiem dla wzajemnego rozwoju
 
Mamy swojego Patrona  Krasnala Hałabałę - bohatera bajki Lucyny Krzemienieckiej. Ten sympatyczny leśny stworek, który mieszka w każdej sali uczy nas swojej prostej "krasnalowej mądrości". Towarzyszy dzieciom we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i poczynaniach, chodzi z nami na spacery i wycieczki. Wraz z Nim poznajemy "świat" bliższą i dalszą okolicę, doświadczamy, tworzymy, uczymy się kochać i szanować przyrodę i siebie nawzajem. Co roku na pożegnanie lata obchodzimy Święto naszego Patrona, jedziemy wtedy do lasu, szukamy leśnych skarbów i zajadamy  krasnalowy placek z borówkami. Dobrze nam się żyje z Hałabałą a Krasnalowi z nami !                                  
 

 

 

 KONCEPCJA  FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 140
im. Krasnala Hałabały w  Krakowie

          Koncepcja pracy przedszkola powstała w uzgodnieniu  z rodzicami i pracownikami przedszkola, uwzględnia   wymagania państwa wobec edukacji przedszkolnej   rządowy  programu na lata  2014- 2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła „

Wychowawcze zadania przedszkola określa wypracowanego wspólnie z dziećmi , rodzicami  i pracowniami przedszkola  Kodeks Wartości Uniwersalnych .

          Rodzice którzy uczestniczyli w dyskusji na temat koncepcji pracy przedszkola  za najważniejsze  uznali współdziałanie społeczności przedszkola  : zaproponowali myśl przewodnią dla pracy przedszkola  na kolejne lata  „Jesteśmy razem „.

- Jesteśmy razem  w grupie , to przynależność dzieci do społeczności  w grupie , nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami , przyjaźni , więzi emocjonalnych  postępowanie według określonych zasad  przy zachowaniu  prawa do indywidualności .

-Jesteśmy razem  to współdziałanie  , rodziców , nauczycielek , pracowników obsługi, dyrektora przedszkola  w osiąganiu jak najlepszych efektów pracy wychowawczej , opiekuńczej i dydaktycznej , budowanie wzajemnych  , pozytywnych relacji, które wpływają na atmosferę pracy przedszkola .

- Jesteśmy razem ze środowiskiem lokalnym to aktywne współuczestniczenie  w życiu środowiska dla wzajemnych korzyści .

 1.Nasze Przedszkole  jest przyjazne i  bezpieczne  .

        Aby osiągnąć zamierzone cele staramy się  kreować  zdrowe , przyjazne i bezpieczne  środowisko z  uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb  fizycznych  i emocjonalnych  dzieci :
- zapewniamy im  przyjazną adaptację w przedszkolu , realizujemy program „Przedszkole bez łez „
- dbamy  o traktowanie ich  z należytą uwagą dla ich niesamodzielności  i z szacunkiem dla ich delikatnej psychiki zwłaszcza , że do przedszkola będą  trafiały coraz młodsze dzieci
- staramy się zapewnić  jak najlepszą  opiekę  ze strony wszystkich pracowników przedszkola , niestandardowe działanie  aby każdemu  dziecku dać poczucie bezpieczeństwa  ,
zabiegamy o zapewnienie dzieciom właściwie urządzonej  przestrzeni do zabawy i działania , aktywności ruchowej i wypoczynku  przez  modernizowanie wyposażenia przedszkola  oraz otoczenia , stworzenie z ogrodu   przedszkolnego miejsca bezpiecznej i nieskrępowanej zabawy ,
- odkrywamy  i wzmacniamy potencjał każdego dziecka , poczucie własnej wartości , promowanie pozytywnych umiejętności stwarzanie okazji do przeżywania sukcesów  i  własnych osiągnięć.

       Bezpieczne i zdrowe środowisko to zdrowy styl życia .Przedszkole aktywnie włącza się kampanię na rzecz zdrowego odżywiania , staramy się  kształtować właściwe  nawyki żywieniowe, które nabyte w dzieciństwie  ukształtują późniejsze  przyzwyczajenia  .

W ramach kampanii „Zdrowy  przedszkolak „ Przedszkole  promuje zdrowe żywienie oferujemy  zbilansowane , przemyślane posiłki oparte na naturalnych produktach , przygotowane we właściwy sposób , wzbogacamy  jadłospisów  o zdrowe produkty , eliminujemy słodycze .Prowadzimy edukację żywieniową pracowników , dzieci , rodziców, włączamy dzieci w samodzielne przygotowanie zdrowych potraw i  degustację dla rodziców .

W ramach kontynuowania  programu zdrowego żywienia przedszkole przystąpiło do kolejnego programu promującego zdrowe żywienie  „Zdrowo  jemy , zdrowo rośniemy „,poszerzymy nasze działania  o współpracę z dietetykiem ,konsultacje dla  rodziców .

Staramy się dostosować nasz jadłospis do specyficznych potrzeb żywieniowych dzieci np. alergie , cukrzyca, wegetarianizm .

 2.Nasze przedszkole wychowuje i pomaga w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości .

      Praca wychowawcza przedszkola opiera się na wypracowanym  we współdziałaniu  z rodzicami „Kodeksie Wartości Uniwersalnych „ , uczymy dzieci :

Szacunku, Uczciwości ,Odpowiedzialności , Odwagi , Pokojowości , Sprawiedliwości , Przyjaźni  i Miłości  , Solidarność , dzieci poznają Piękno staramy się o przekazywanie Mądrości , dbamy  kultywowanie tradycji regionalnych i kształtowanie postaw patriotycznych .

Dla jak najlepszego osiągania celów wychowawczych  będziemy  wykorzystywać  pozytywną  rolę poczucia przynależności dzieci do grupy  , ich wzajemne współdziałanie  ze sobą i z nauczycielką , współtworzenie zasad  postępowania,czuwanie nad ich przestrzeganiem , realizowane zmodyfikowanego programu wychowawczego „Żyję grzecznie i bezpiecznie „

      Ważnym elementem uczenia zasad postępowania  w naszym przedszkolu jest wykorzystanie postaci patrona Krasnala Hałabały , bohatera bajki Lucyny Krzemienieckiej , który mieszka w każdej sali ,towarzyszy dzieciom we wszystkich ważniejszych wydarzeniach i poczynaniach, chodzi  na spacery i wycieczki. podróżuje wraz z rodzinami .Uczy dzieci swojej Krasnalowej mądrości  w szczególności  kochać i szanować przyrodę i siebie nawzajem. W następnych latach  rozszerzymy nasz przedszkolny obyczaj związany z  patronem o pomysły i projekty płynące z kontaktów z ogólnopolskim klubem przedszkoli im Krasnala Hałabały .

 3.Nasze Przedszkole jest  nowoczesnym  środowiskiem  edukacyjnym  .

     W naszym przedszkolu   wspomagamy  rozwój i edukację  dzieci w sposób  przemyślany zorganizowany , sprzyjający uczeniu się  z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania   i  nowatorskich rozwiązań.

Podejmujemydziałania edukacyjne ,wychowujące , kształcące i wypracowujące twórcze postawy .

aby Absolwent naszego przedszkola  był  wyposażony w najważniejsze kompetencje warunkujące powodzenie w nauce szkolnej i w przyszłym dorosłym życiu
- potrafił  porozumiewać  się w języku ojczystym, sprawnie  komunikować  z otoczeniem  ,       
- był przygotowany do nauki języka obcego
- wyposażony  w kompetencje matematyczne i techniczne ,
- potrafił pozyskiwaćwiedzę dokonywać wyborów i rozwiązywać problemy ,
- był  otwarty , twórczy , kreatywny
- znał  zasady i normy społeczne , potrafi współdziałać  w zespole ,
- wierzył  w  siebie i swoje możliwości,  dążył  do osiągnięcia sukcesu potrafił  sobie radzić z trudnościami i porażkami.

Będziemy kładli nacisk  na to aby każde dziecko traktować  indywidualnie , rozpoznawać jego  potrzeby , dbać  o jego indywidualny  rozwój we współpracy z rodzicami , bacznie się przyglądać  przyrostowi  umiejętności i dostosowywać zadania i wymagania zgodnie z nabywaną wiedzą i możliwościami .

W osiąganiu jak najlepszych celów edukacyjnych i dotarciu do każdego dziecka  będziemy modyfikować nasze działania stosując  się nowoczesne metody służące jego rozwojowi między innymi :
-  metodę edukacji matematycznej :” Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
-  kształtowanie gotowości do nauki czytania od najmłodszej grupy wiekowej metodą  „Odimienną  nauką czytania I.Majchrzak ,
- wspomaganie gotowości do nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną J.Cieszyńskiej
- dla wyrabiania ekspresji ruchowej  Metody C. Orff, R. Labana,
- metodę ćwiczeń grafomotorycznych
- pedagogikę zabawy Klanza ,dramę i edukację teatralną
- metodę edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej
- metodę ruchu rozwijającego Marty Bogdanowicz
- metodę projektów ,samodzielnych doświadczeń,
- zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapię.

Stwarzając  dzieciom warunki  do aktywności i działania na rzecz własnego rozwoju , wspieramy rozwój jego osobowości   rozwijamy  zainteresowania, pasje , talenty poprzez , szereg przedsięwzięć np „ Tydzień talentów” , promowanie twórczości dziecięcej w licznych przeglądach i konkursach także ogólnopolskich, organizowanie konkursów i projektów na terenie przedszkola .

4.Nasze Przedszkole współdziała z  Rodzicami .

       Nasze  przedszkole jest otwarte na kontakty z rodzicami , rozpoznajemy  ich  wymagania i oczekiwania wobec przedszkola i staramy się je spełniać . Staramy się aby Rodzice rozumieli nasze poczynania, akceptowali  je włączali się  w życie  przedszkola, angażowali  się we wszystkie  obszary naszej działalności. wspólnie   kreowali  wizję  przedszkola. Wspieramy rodziny w   wychowywaniu  dzieci , wspólnie działamy w zakresie  rozpoznawania potrzeb dzieci , i podejmujemy  działania  na rzecz rozwoju każdego dziecka . Staramy się  oddziaływać  na postawy rodzicielskie, poszerzać ich  wiedzę pedagogiczną  .

 Umożliwiamy rodzicom swobodny dostęp na sale zabaw - kontakty z nauczycielkami  na zasadzie partnerstwa według wspólnie ustalonych zasad wynikających z potrzeb rodziców , kontakty z dyrektorem przedszkola .

W przedszkolu aktywnie działa Rada Rodziców która  współdziała z dyrektorem przedszkola  w zakresie podejmowania najważniejszych dla funkcjonowania przedszkola decyzji  i nadzoruje jego funkcjonowanie, podejmuje inicjatywę   w zakresie wzbogacania oferty edukacyjnej przedszkola  i bazy przedszkola.

Udoskonalimy sposób informowania rodziców o pracy przedszkola poprzez :              
-dbałość o tablice ogłoszeń,  stronę internetową , plakaty , ulotki   -  wymianę opinii i spostrzeżeń w formie ankiet , uwag , dyskusji
Będziemy nadal kontaktowali  się z rodzicami poprzez liczne spotkania :
-  informacyjne zebrania ogólne ,
- zebrania grupowe ,służące , wymianie  informacji  , przekazywaniu  rodzicom  wiedzy pedagogicznej , integracji  rodziców ,
-  zajęcia otwarte dla rodziców, aby  mogli zaobserwować dziecko w czasie  sytuacji edukacyjnych na tle rówieśników , także   włączając  ich do aktywnie zabawy , dla zacienienia więzi dzieci  z rodzicami z nauczycielkami i przedszkolem ,
- spotkania okazjonalne i  uroczystości , spotkania integracyjne, festyny rodzinne  na które zapraszamy także  rodziny naszych wychowanków , a rodzice są ich współorganizatorami  i współuczestnikami ,
- zaangażujemy rodziców w „ceremoniał „ związany z patronem Krasnalem Hałabałą,.
- będziemy inicjowali  podejmowania się  wspólnych działań i przedsięwzięć jak   udział w konkursach , udział w imprezach miejskich np Parada Smoków , Konkurs szopek ,Tydzień Literatury dla dzieci , działania proekologiczne .

 5. „Jesteśmy razem „ z lokalnym środowiskiem .

       Rola  Samorządowego Przedszkola nr 140 jako instytucji  w środowisku lokalnym  jest znacząca :
- w pierwszej kolejności  zaspokajamy  potrzeby mieszkańców  miasta Krakowa w zakresie opieki nad dziećmi i edukacji na poziomie przedszkolnym ,
- zapewniamy  ciągłość edukacji przez współdziałanie ze żłobkiem , szkołami podstawowymi dla zniwelowania stresu związanego z adaptacją w nowym środowisku, przygotowania dzieci do następnego szczebla kształcenia
-integrujemy  środowisko  poprzez organizowanie imprez dla rodzin naszych wychowanków  i mieszkańców osiedla , pośredniczymy w  informacji  lokalnych instytucji ,
-wykorzystujemy szerokie możliwości jakie daje nam bliskość centrum miasta poszerzania oferty edukacyjnej przez umożliwienie dzieciom poznawanie zabytków Krakowa , udziału w przedstawieniach teatralnych , koncertach , wystawach , warsztatach muzealnych , imprezach  miejskich ,wycieczkach w okolice Krakowa,
- współdziałamy z szeregiem instytucji jak  Domy Kultury , Biblioteka Osiedlowa , Straż Miejska , Schroniskiem dla Zwierząt ,Radą Dzielnicy VIII dla   poszerzania wiedzy dzieci , rozwijania zainteresowań , uspołecznienia  i budowania systemu wartości ,
-włączamy dzieci  w działaniach na rzecz społeczności lokalnej jak inicjatywy ekologiczne , akcje charytatywne , imprezy

Wraz  z rosnącą konkurencją sąsiadujących przedszkoli będziemy podejmowali  inicjatywy  na rzecz naszych Partnerów  aby promować nasze działania  , pozyskiwać  nowych  „klientów” , zapewnić placówce  dalszy  rozwój .

 6.Zarządzenie przedszkolem służące jego rozwojowi  :

        Funkcję  dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 140 pełnię od 1996 roku  , staram się rzetelnie wykonywać swoje zadania i właściwie reprezentować  przedszkole  w kontaktach  z Rodzicami i Partnerami przedszkola  , aktywnie  uczestniczyć w działaniach podejmowanych  w mieście na rzecz edukacji . Staram się tak organizować pracę przedszkola aby zapewnić jej wysoki standard działania  i dobrą opinię w środowisku. Zarządzam przedszkolem w sposób demokratyczny we współdziałaniu ze wszystkimi pracownikami .

 W kierowaniu  przedszkolem na kolejne lata widzę dla siebie następujące zadania :
- modyfikowanie  zadań i czynności  przydzielanych  pracownikom  aby poprawić jakość pracy przedszkola w obszarach , które wymagają poprawy  i  zapewnić sprawne funkcjonowanie  bez względu na sytuację i okoliczności ,
- dalsze motywowanie nauczycielek do podejmowania się działań  wykraczających poza zakres czynności , zdobywanie dodatkowych kwalifikacji  do prowadzenia tzw. zajęć dodatkowych
- dbanie o podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników ,
- monitorowanie pracy przedszkola , sprawowanie  nadzoru pedagogicznego i konsekwentne realizowanie wniosków i zamierzeń,
- systematyczne  , planowe  modernizowanie bazy przedszkola i zarządzanie nieruchomością  w ramach posiadanych środków finansowych , aby zapewnić bezpieczny pobyt dzieci i pracowników rodziców na terenie placówki  oraz  unowocześnić  budynek  i jego otoczenie,
- planowanie i przewidywanie skutków  wydarzeń , szukanie rozwiązań zastępczych
- inspirowanie pracowników do kreatywnych działań i aktywności aby Samorządowe Przedszkole  nr 140 im. Krasnala Hałabały odróżniało się od innych przedszkoli  w okolicy , cieszyło się jak najlepszą  opinią było miejscem wszechstronnego rozwoju w atmosferze radosnej zabawy , przedszkolem , którego nie chce się opuszczać .
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-07