To takie proste!
Strona głowna  /  PROCEDURY COVID 19
PROCEDURY COVID 19
                             
Procedury organizacji pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 140 w Krakowie
w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19.
 
Postanowienia ogólne .
 
1. Procedury organizacji pobytu dzieci na terenie Samorządowego Przedszkola nr 140 zwanego dalej Przedszkolem zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.
2.Procedury obowiązują pracowników przedszkola , rodziców dzieci i osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola.
3.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami bezwzględnego ich stosowania.
4.Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola i podpisanie zobowiązania do ich stosowania, oraz podpisania zgody na specjalne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz oświadczeń o zagrożeniach .
5.W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń, Przedszkole będzie przyjmowało dzieci wyłącznie w godzinach 7.00-16.00.
6.Wszysy pracownicy przedszkola zostaną przeszkoleni i zapoznani z opracowanymi procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania .

Procedura kwalifikowania dzieci do Przedszkola w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.
 
1.W związku z ograniczeniem liczebności dzieci na terenie przedszkola zostaje ustalona nowa organizacja pracy Przedszkola , praca będzie organizowana w maksymalnie 4 grupach ,ilość dzieci w grupie zostaje ograniczona do 14 dzieci .
2.Przy organizowaniu ilości grup dyrektor przedszkola bierze pod uwagę możliwości zapewnienia opieki przez pracowników Przedszkola, w sytuacji uniemożliwiających zapewnienia dzieciom właściwej opieki przez nieobecność pracowników ilość przyjmowanych dzieci do przedszkola może zostać ograniczona.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.
4.Rodzice zgłaszający dzieci do Przedszkola wypełniają wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola w stanie zagrożenia epidemiologicznego oraz oświadczenia , że spełniają kryteria pierwszeństwa przyjmowania dzieci w odpowiedzialności za prawdziwość składania oświadczeń ,oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami organizacji przedszkola oraz odpowiedzialności za zdrowie dziecka w postaci skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 , wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
5.Przyjmowanie dzieci do Przedszkola w warunkach zagrożenia epidemiologicznego , odbywa się wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu do wtorku do godziny 15 w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dziecko miałoby korzystać z przedszkola  i potwierdzeniu przez dyrektora Przedszkola możliwości przyjęcia dziecka. Przesłanie powiadomienia o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.
6.Dzieci nie zgłoszone wcześniej , których pobyt w przedszkolu nie został potwierdzony przez dyrektora nie będą do przedszkola przyjęte .
7. W szczególnym charakterze pracy Przedszkola będą organizowane zajęcia opiekuńcze, inne zajęcia dydaktyczne w miarę możliwości wykorzystania pomocy, sprzętu i zachowania bezpiecznych odległości. Podstawa programowa będzie nadal realizowana za pośrednictwem komunikowania się na odległość (nauka zdalna).

Procedura oceny warunków zdrowotnych dzieci przyjmowanych do przedszkola.
 
1.Do przedszkola mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną ,przeziębienie, kaszel ,katar , rodzice powinni każdorazowo powiadomić o stanie zdrowia dziecka
2.Rodzice dzieci z alergiami, chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością zobowiązani są dostarczyć zgodę lekarza specjalisty na powrót dziecka do przedszkola.
2.Dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe ,rodzice zobowiązani są do składania oświadczeń ,że w rodzinie i najbliższym otoczeniu dziecka nie ma osób przebywających w kwarantannie i izolacji.
3.Rodzice zobowiązani są do wyrażania zgody na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola ,oraz w ciągu dnia w razie wystąpienia objawów choroby . W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka powyżej 37 stopni C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
4. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu Izolatorium ,obowiązkiem Rodziców będzie niezwłoczne odebrania dziecka z przedszkola.
5.W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się Rodzice zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w kontakcie z Przedszkolem.
 
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 
1.Zgłoszone dzieci mogą być przyprowadzane wyłącznie w godzinach od 7 .00 do 8.00 odbierane w godzinach od 15 do 16: 00 .Naruszanie tych zasad może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola w kolejnych dniach .
2.Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi przedszkola z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
3.Z uwagi na ograniczoną powierzchnię przedsionka i szatni przedszkola i jej funkcjonalność jako ciąg komunikacyjny dla pracowników przedszkola, rodzice nie mogą wchodzić wraz z dzieckiem do pomieszczeń przedszkola.
4.Rodzice przed drzwiami przedszkola powinni zdezynfekować ręce zanim nacisną przycisk domofonu ,dzwonek, klamkę .
5.Po zasygnalizowaniu chęci wprowadzenia dziecka do przedszkola , Rodzice oczekują na otwarcie, po czym wpuszczają dziecko do przedsionka przedszkola , gdzie odbiera go pracownik przedszkola .
6.Rodzice oczekują na wykonanie pomiaru temperatury dziecka , po jej pozytywnym wyniku dziecko zostaje przeprowadzone do szatni, w razie podwyższonej temperatury dziecko zostaje oddane z powrotem pod opiekę rodzica .
7.Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą pod opiekę przedszkola przed procedurą pomiaru temperatury.
8.Przed wejściem na salę dzieci będą nie zwłocznie kierowane do łazienki w celu dokładnego umycia rąk.
9.W oczekiwaniu na wprowadzenie dziecka do przedszkola rodzice zachowują między sobą bezpieczną odległość 2 metry.
10.Zakaz wejścia do pomieszczeń przedszkola obowiązuje także przy odbiorze dzieci z przedszkola.
11.Rodzice po zdezynfekowaniu rąk za pośrednictwem domofonu zgłaszają dyżurującemu pracownikowi chęć odebrania dziecka i oczekują na wyprowadzenie dziecka z przedszkola.
12. Dziecko może być odebrane z Przedszkola przez rodziców lub innego zdrowego, pełnoletniego domownika (upoważnionego na piśmie) z wyłączeniem osób: 60+ oraz przebywających w kwarantannie i ich domowników, przebywających w izolacji, , przeziębionych, chorych.
13.Po odebraniu dziecka z przedszkola należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola , niedopuszczalne jest gromadzenie się na terenie przyległym do przedszkola i wspólne zabawy dzieci.
14.Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek oraz żadnych rzeczy z domu, poza niezbędnymi ubraniami , jak również nie wynoszą z przedszkola żadnych przedmiotów.
15.Rodzice zaopatrują dzieci w pudełko kredek podpisanych , którego dziecko będzie korzystać indywidualnie , dzieci nie mają możliwości wynoszenia rysunków z przedszkola.
 
Procedura przebywania dzieci na terenie przedszkola.
 
1.Po pozytywnym przejściu procedury pomiaru temperatury ciała i umyciu rąk, dzieci zostają odprowadzone do sali .
2.W sali nie może przebywać więcej niż 14 dzieci , nauczyciel i pracownik obsługi , ilość dzieci i opiekunów wynika z konieczności zapewnienia minimalnej powierzchni do zabawy i wypoczynku 3 m 2 na dziecko i opiekunów.
3.Dzieci i opiekunowie zostają przypisani do tych samych grup, w ciągu dnia dzieci i opiekunowie nie opuszczają wyznaczonych pomieszczeń z wyjątkiem wychodzenia do ogrodu w ustalonych odstępach czasowych , poszczególne grupy dzieci nie stykają się między sobą.
4. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw w wyznaczonych strefach przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów.
5.O przydziale dziecka do grupy decyduje dyrektor Przedszkola na podstawie ilości i wieku dzieci zgłoszonych do Przedszkola .
6.Z pomieszczeń i zostają usunięte dywany ,zabawki i przedmioty , których nie można wyprać i odkażać , jeżeli do zajęć będą wykorzystywane dodatkowe pomoce i przybory np. sportowe należy je dokładnie umyć i zdezynfekować.
7.Ze względu na konieczność dezynfekowania zabawek po każdym ich użyciu przez dziecko, liczba zabawek do dyspozycji dzieci zostanie zdecydowanie ograniczona.
8.Pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę a wszystkie przedmioty i powierzchnie będą dezynfekowane przed i po zakończeniu zajęć i kilkakrotnie w ciągu dnia .
9.W przypadku organizowania odpoczynku , leżaki powinny być zostać zdezynfekowane , do leżakowania nie wykorzystujemy poduszek ani okryć.
10.Wyjścia do ogrodu będą odbywały się według określonego harmonogramu , grupy dzieci mogą bawić się w wydzielonych strefach , nauczyciele prowadzą nadzór na dziećmi aby dzieci nie kontaktowały się między sobą zarówno w szatni jak i w ogrodzie.
11.W związku z brakiem możliwości codziennej dezynfekcji urządzeń zabawowych w ogrodzie, sprzęt ten będzie nie będzie udostępniany dzieciom do zabawy.
12.Nie będą organizowane żadne wyjścia poza ogrodzony teren przedszkola.
13.W przedszkolu do końca roku szkolnego nie będą organizowane żadne zajęcia dodatkowe z udziałem osób trzecich .
14.Nauczyciele kilkakrotnie w ciągu dnia informują dzieci o konieczności wielokrotnego mycia rąk w ciągu dnia zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i egzekwują ten obowiązek .
15.Nauczyciele  informują dzieci o konieczności zachowania odpowiednich odległości, niezbliżania się do siebie  .
16.Nauczyciele i pracownicy obsługi zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic, rękawiczek w miarę potrzeby nieprzemakalnych fartuchów ochronnych oraz zachowania dystansu społecznego 2 metry między sobą i w miarę możliwości od dzieci.
17. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice zostaną powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

Procedura współpracy z Rodzicami .
 
1.Rodzice są zobowiązani do ścisłej współpracy z przedszkolem w szczególności w zakresie przestrzegania procedur i monitorowania stanu zdrowia dziecka.
2.Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych bez żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną.
3.Udzielanie rzetelnej informacji w postaci złożonych oświadczeń o braku kontaktu z osobami przebywającymi w kwarantannie i izolacji i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub izolacji.
4.Ograniczenie osób upoważnionych do odbioru dzieci zgodnie z obowiązującą procedurą.
5.Przekaznie do przedszkola aktualnych numerów telefonów kontaktowych i zapewnienie możliwości szybkiego kontaktu z pracownikami przedszkola.
6.Kontaktowanie się z pracownikami przedszkola wyłącznie przez domofon , telefon lub mailowo z pominięciem osobistego kontaktu.

Procedura korzystania z żywienia w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
 
1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie Przedszkola.
2.Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny, zasady szczegółowego organizowania żywienia określa odrębna procedura.
3. Pracownicy kuchni są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur higieny produkcji żywienia w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
4.Pracownicy kuchni nie mają możliwości kontaktowania się z innymi pracownikami, korzystają z odrębnego wejścia , szatni ,toalety i ściśle przestrzegają zasad przebywania pracowników na terenie przedszkola.
4. Dzieci pozostające w przedszkolu spożywają posiłki w sali zabaw, w której przebywają przez cały dzień, przed przystąpieniem do posiłku dokładnie myją ręce zgodnie z zaleceniami GIS.
6. Bezpośrednio przed rozkładaniem posiłków blaty stołów są starannie czyszczone odpowiednimi środkami dezynfekującymi zgodnie z procedurą dezynfekcji .
7. Rozkładaniem naczyń stołowych zajmuje się personel obsługowy , naczynia i posiłki dostarczane są do drzwi sali przez wyznaczonego pracownika obsługi .
8. Przy stołach dzieci rozmieszczane będą w możliwie minimalnej ilości z zachowaniem bezpiecznej odległości .
9.Transport gotowych posiłków odbywa się z kuchni za pomocą wózka transportowego przekazywanego personelowi pod drzwi do sali i odbierane w ten sam sposób .
10.Potrawy są nakładane na talerz na sali przez pracownika obsługi znajdującego , po skończonym posiłku ta sama osoba opróżnia talerze z resztek i wystawia wózek za drzwi .
11.Posiłki wydawane są w ściśle określonych godzinach .
12.Po całkowitym zakończeniu wydawania posiłków naczynia stołowe przekazywane są do zmywalni naczyń stołowych, poprzez składowanie ich w wyznaczonym miejscu i odbierany przez personel kuchenny.
13.Naczynia i sztućce są zmywane w zmywarce w temperaturze minimum 60 stopni i wyparzane .

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka.
 
1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do przygotowanego pomieszczenia gdzie pozostaje pod opieką pracownika obsługi .
3.Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności ,wzmocnić środki ochron osobistej ( maska , przyłbica , fartuch ochronny , zachowanie dystansu 2 metrowego od dziecka, po wyjściu z pomieszczenia dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce. Maseczkę i rękawiczki zapakować worka i wyrzucić , fartuch zdezynfekować i zmienić ubranie .
4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
5.Dyrektor natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola.
6.Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
7.Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
8.Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola.
9.Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki.
10.Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną .
 
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika.
 
1.Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów pracy powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno - epidemiologiczną .
2.Pracownicy w wieku 60 i więcej nie będą angażowani w pracę z dziećmi.
3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19) dyrektor lub inny pracownik wskazany przez dyrektora powinien niezwłocznie odsunąć go od pracy.
4.Należy niezwłocznie wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz powiadomić właściwą stację Sanepid i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.
5. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia.
6.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
7.Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie Przedszkola .
8.W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem , należy niezwłocznie sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

 
Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 8 czerwca 2020 r. do czasu ich odwołania.

 
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 140
Lucyna Martini

 

           
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-25